• Under transport 
 • På årsbasis eller veckovis 
 • Gäller inom hela Norden 

 

Utställningsförsäkring

Ska du ställa ut din konst kan du behöva en egen utställningsförsäkring. Det är inte alltid så att skolan, galleriet eller konsthallen ombesörjer att din konst är försäkrad.

 • Under transport 
 • På årsbasis eller veckovis 
 • Gäller inom hela Norden 

 

Utställningsförsäkringen ger skydd mot plötslig och oförutsedd skada på, eller förlust av, den försäkrade konsten och gäller under transport till och från en utställning. 

Du kan teckna försäkringen på årsbasis eller veckovis, 4 veckor i taget. Försäkringen gäller inom hela Norden. 

1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Utställning inom Norden upp till 4 veckor
100 000 kr
Transport inom Norden
100 000 kr

Försäkringen är en Allriskförsäkring. Det innebär att den förutom brand/inbrott/vatten även kan ersätta stöld eller plötslig och oförutsedd fysisk skada eller förlust av egendom.

Försäkringsbehov utöver det som ingår i försäkringen, exempelvis om försäkringsvärdena är ovanligt höga, transporter genomförs av udda natur eller utställningar genomförs utomhus kan försäkras genom tillfälliga tilläggsförsäkringar.

Om du väljer till en transportförsäkring så skyddar den verken: till och från utställningslokalen samt sammanhängande lastning, omlastning och lossning.

Försäkringen gäller i hela Norden, men du kan även utöka den till att gälla i Europa

PREMIER upp till en månadBeloppProcentsatsSkyddsklass
    
Fast grundpremie 500 kr   
Inom Norden   
Utställning exkl transport0 - 100 000 kr 0,35 %1
 150 001 - 1000 000 kr 0,35 %2
Inom Europa   
Utställning exkl transport0 - 100 000 kr0,42 %1
 150 001 - 1000 000 kr0,42 %2
Övriga världen   
Utställning exkl transport0 - 100 000 kr0,63 %1
 150 001 - 1000 000 kr0,63 %2

 

PREMIER upp till en månadBeloppProcentsatsSkyddsklass
    
Fast grundpremie 500 kr   
Inom Norden   
Utställning inkl transport0 - 100 000 kr 0,65 %1
 100 001 - 1000 000 kr0,65 %2
Inom Europa   
Utställning inkl transport0 - 100 000 kr0,81 %1
 100 001 - 1000 000 kr0,81 %2
Övriga världen   
Utställning inkl transport0 - 100 000 kr1,21 %1
 100 001 - 1000 000 kr1,21 %2

 

PREMIER upp till en månad
 
Belopp
 
Procentsats
 
Skyddsklass
 
    
Fast grundpremie 500 kr   
Inom Norden   
Utställning exkl transport0 - 100 000 kr 0,53 %1
 100 001 - 1000 000 kr 0,53 %2
Inom Europa   
Utställning exkl transport0 - 100 000 kr0,63 %1
 100 001 - 1000 000 kr0,63 %2
Övriga världen   
Utställning exkl transport0 - 100 000 kr0,95 %1
 100 001 - 1000 000 kr0,95 %2

 

PREMIER upp till en månadBeloppProcentsatsSkyddsklass
    
Fast grundpremie 500 kr   
Inom Norden   
Utställning inkl transport0 - 100 000 kr 0,97 %1
 100 001 - 1000 000 kr 0,97 %2
Inom Europa   
Utställning inkl transport0 - 100 000 kr1,17 %1
 100 001 - 1000 000 kr 1,17 %2
Övriga världen   
Utställning inkl transport0 - 100 000 kr1,75 %1
 100 001 - 1000 000 kr1,75 %2
 

 

 

 

 

 

 

Premie om du har årsförsäkring  EnkelTur & retur
    
Norden-1 000 0000,25 %0,38 %
Europa-1 000 0000,31 %0,47 %
Världen-1 000 0000,48 %0,76 %

 

Premie om du inte har årsförsäkring EnkelTur & retur
    
Norden-1 000 0000,46 %0,69 %
Europa-1 000 0000,58 %0,87 %
Världen-1 000 0000,92 %1,39 %

 

Självrisk
1 000 kr

 

Försäkringsbelopp

Försäkringsvärdet är förväntat försäljningsvärde minus försäljningsprovision. Här menas inte vad provisionen är för den aktuella utställningen utan din genomsnittliga provision i procent, sett över året.

Utöka

Utöka försäkringen till att gälla i Europa. + 50 % av ovan angivna premier.

I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Vilken skyddsklass som gäller dig framgår av försäkringsbeviset. Är du osäker eller har frågor kontakta kundservice.

Skyddsklass 1

För värde upp till 150 000 kr.
Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

För värde mellan 150 000 - 750 000 kr.
Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

För värde över 750 000 kr.
Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision

Vid skada gör en förteckning över försäkrade utställningsföremål med uppgift om varje föremåls värde före och efter skada. Spara verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma ersättningens storlek.

Vår skadehantering är snabb och effektiv. Du kan göra din skadeanmälan direkt på webben eller ringa vår kundservice.

 • Anmäl skada snarast möjligt till Gefvert, senast inom sex månader. Anmäls den senare står försäkringsgivaren utan ansvar.
 • Skadegörelse, stöld- och inbrottsskador samt annan förlust skall även polisanmälas.
 • Transportskada skall även anmälas till transportören, post- eller transportföretaget.
 • Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skada samt utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadat föremål, innan åtgärder vidtas.

Försäkringen täcker inte

 • om utställningsföremålet inte har emballerats, packats, stuvats för transporten på ett fackmannamässigt sätt
 • nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller liknande
 • händelse i samband med demonstration av utställningsföremålet
 • bristfälligt skydd mot normala väderleksförhållanden
 • utställningsföremålets egen beskaffenhet
 • klimatbetingad temperaturpåverkan
 • förlust av eller skada på stöld/bräckagekänsliga föremål om detta inte särkilt anges i försäkringsbrevet.
 • kostnader för borttransport och destruktion av skadat föremål.

Utställning skall ske i välordnad utställningslokal vilken skall uppfylla de i försäkringsbeviset angivna inbrottsskyddskraven. Det försäkrade föremålet ska ha tillsyn eller vara skyddat på ett lämpligt sätt utifrån föremålets värde, stöldbegärlighet och beskaffenhet.

Följande föremål ska förvaras i låst monter eller motsvarande:

 • frimärken och mynt
 • fickur, armbandsur, hängur etc avsedda att bäras
 • ädla metaller, ädla stenar och äkta pärlor.

 

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Premien skall betalas i förskott.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Avtalstid

Försäkringen gäller från avtalat startdatum fram till och med angiven förfallodag.

Betalning

Betalning skall ske senast i fakturan angiven sista betalningsdag.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för vår utställningsförsäkring är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB