• Vi kan jakt!
 • Fri flytträtt från ett annat bolag
 • Rabatt på premie om du är medlem i en hundklubb

Jakt

Att hålla på med jakt är både en spännande och givande utmaning, men inte helt riskfritt. Därför har Gefvert tagit fram försäkringar speciellt för jakthundar, valpkullar och viss utrustning under jakt. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du utövar ditt stora intresse.

 • Vi kan jakt!
 • Fri flytträtt från ett annat bolag
 • Rabatt på premie om du är medlem i en hundklubb

1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

 

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Veterinärvårdskostnader
45 000 kr/år 60 000 kr/år

Ersättning betalas de veterinärvårdskostnader som överstiger självrisken.

Karens
Ersättning betalas inte för veterinärvårdskostnader avseende sjukdom som påbörjas inom 20 dagar efter det att försäkringens trätt i kraft. Detta gäller dock inte för valp som tecknats innan tre månaders ålder och för vilken ett besiktningsintyg utan anmärkning finns.

Dödsfall/försvinnande
Liversättningen Liversättningen

Ersättningsbeloppet sänks årligen från och med det att hunden uppnår sju års ålder. Sänkning sker med 20 % av gällande försäkringsbelopp vid varje födelsedag.
Ersättningsbeloppet sänks ej under 2 000 kronor.

Förlorad jaktförmåga
Liversättningen Liversättningen

Om hunden genom sjukdom eller olycksfall förlorar fortplantningsförmågan, eller av avelshygieniska skäl inte skall användas i avel, betalas den del av försäkringsbeloppet som överstiger 6 000 kr.

Förlorad avelsförmåga
Liversättningen minus 6 000 kr Liversättningen minus 6 000 kr

Om hunden genom sjukdom eller olycksfall förlorar fortplantningsförmågan, eller av avelshygieniska skäl inte skall användas i avel, betalas den del av försäkringsbeloppet som överstiger 6 000 kr.

Medicinkostnader
Ingår ej 3000 kr/år

Gäller för av veterinär utlämnad, eller receptföreskriven medicin som uthämtats från apotek inom 10 dagar under förutsättning att Plustillägg tecknats.

Rehabiliteringkostnader
Ingår ej 5000 kr/år

Under förutsättning att Plustillägg tecknats ersätts rehabilitering i form av sjukgymnastik och simning ersätts efter kirurgisk behandling av ledsjukdomar, ledskador, frakturer eller diskbråck under förutsättning att denna behandling är ersättningsbar i huvudförsäkringen. Försäkringen ersätter behandlingskostnader under förutsättning att det finns en huvudansvarig veterinär och att de som utför behandlingen har adekvat utbildning och erfarenhet av rehabilitering av djur. Rehabiliteringen ska utföras på djursjukhuset/ kliniken. Rehabiliteringen ska ske inom tre månader från det kirurgiska ingreppet.

Avlivningskostnader
Ingår ej Ingår vid ersättningsbar sjukdom/olycksfall

Kostnaden för avlivning ersätts när hunden avlivas på veterinärs inrådan, vid diagnos som omfattas av försäkringen under förutsättning att Plustillägg tecknats.

I försäkringen ingår försvinnande, dödsfall, veterinärvårdskostnader och förlorad jakt- eller avelsförmåga. Du kan även teckna ett plustillägg och utöka försäkringen.

Försäkringen täcker


 • försvinnande (hunden kommer bort)
 • dödsfall på grund av olycksfall eller sjukdom
 • veterinärvårdskostnader vid olycksfall och sjukdom
 • förlorad jakt-/avelsförmåga p g a olycksfall eller sjukdom
Läs hela texten

Premie

Ladda ned här.

Självrisk

Dödsfall eller försvinnande: Ingen självrisk

Veterinärvårdskostnader: 1 400 kronor samt 25% av överskjutande kostnader

Självriskperiod från första veterinärbesöket: 90 dagar

Förlorad jakt-/avelsförmåga: Ingen självrisk

Vildssvinsskada då hunden burit godkänd skyddsväst*: Ingen självrisk

* Godkända västar är Protector, Tuskproof eller Hunting.

 • Recept föreskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel, förebyggande behandling, fakturerings- och intygskostnader.
 • Resor och transporter i allmänhet.
 • Kostnad för uppläggning av journalkort, fördyrande veterinärkostnader då veterinärbesök äger rum under jourtid utan att detta är erforderligt.
 • Avlivning, obduktion eller kremering.
 • Borttagande av kvarsittande mjölktänder, tandsjukdomar eller för borttagande av tandsten eller komplikationer vid tandsten.
 • Kostnader för undersökning och behandling av höftledsdysplasi.
 • Mer än ett kejsarsnitt per försäkrad hund.
 • Om hund dör i sjukdom inom 20 dagar efter det att försäkringens har trätt i kraft. Detta gäller dock inte för valp som tecknats innan tre månaders ålder och för vilken ett besiktningsintyg utan anmärkning finns.

Dödsfallsförsäkringen gäller aldrig för avlivning p.g.a.

 • Lynnesfel
 • Att hunden av avelshygieniska skäl tas ur avel
 • Höftledsdysplasi

Om hunden kommer bort/blir sjuk/skadad/avlider gör du en skadeanmälan via webben eller genom att ringa kundservice. Vid veterinärvård kan även veterinären göra en direktreglering.

 • Skada skall anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt, senast inom sex månader. Anmäls den senare står försäkringsgivaren utan ansvar.
 • Erforderliga handlingar och begärda upplysningar, ska bifogas skadeanmälan
 • Har hunden kommit bort skall detta utan dröjsmål anmälas till polis och Gefvert. Du skall även annonsera i lokal media.
 • Har hunden inte återfunnits inom en månad skall skadeanmälan åtföljd av bestyrkande intyg sändas till Gefvert.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i september.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår (premiepåslag 4 %) eller kvartal (premiepåslag 6 %).

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för vår jakthundsförsäkring är Solid Försäkringar.