• Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

Företagsförsäkring för författare

En hemförsäkring täcker normalt sett inte skador som drabbar dig i din yrkesverksamhet. Vare sig det är din utrustning eller om du själv blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Därför ska du alltid ha en företagsförsäkring, även om ditt kontor/ateljé ligger i hemmet. 

 • Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2021 är 47 600 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Egendom

Här ingår:

Maskinerier/varor
Här avses, förutom datorer, telefoner etc, även övriga maskiner i rörelsen samt inventarier, papper, pennor etc, samt egen bekostad fast inredning. Som varor räknas exempelvis kopior, böcker, med mera som du har till fysisk försäljning. Som försäkringsbelopp skall du ta upp dagens nyanskaffningsvärdet av all sådan egendom i rörelsen. Det betyder att du ska beräkna vad det kostar att skaffa likvärdig egendom idag. 

Ritningar/arkivalier/datainformation
Här avses, förutom ditt arkiv och informationen i din dator (tänk på att det krävs daglig back-up för att försäkringen ska gälla) även originalritningar och andra originalhandlingar. I det här momentet brukar de 2 pbb som ingår automatiskt räcka för att ersätta vid eventuell skada.

Maskinförsäkring för datorutrustning yngre än 3 år
För datautrustning yngre än tre år ingår det, utöver ovanstående skadehändelser, även en s.k. maskinförsäkring, en form av allriskskydd som, med vissa undantag, ger ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada (exempelvis hårddiskkrasch) som inte täcks av grundskyddet. Högsta ersättning är 25 000 kr per skadetillfälle. Behöver du ett maskinförsäkringsskydd utöver detta kan du teckna tillägg.

Allrisk stationärt
Allriskskyddet innebär att din egendom (se punkten Maskinerier/varor) är skyddad mot plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada eller förlust, på angivna försäkringsställen.

Kunders egendom
Kan exempelvis vara material eller utrustning som du har lånat från en kund inför ett arbete. Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot brand-/inbrotts-/vattenskador på ditt försäkringsställe. Här kan du normalt nöja dig med det försäkringsbelopp som ingår i grundförsäkringen, 2 pbb.

Pengar och värdehandlingar
Här finns fasta belopp på vad som ingår 0,2–2 pbb, beroende på hur materialet har förvarats. Normalt sett görs inga ändringar.

Skada på hyrd lokal
Skador på hyrd lokal som uppstår p.g.a. inbrott, inbrottsförsök, brand eller vatten och där du enligt hyresavtalet svarar för skadan. 1 pbb.

Glas
I grundskyddet ingår skador på glasrutor som är högst 5 m2 stora. Har du glasrutor som är större måste du teckna tillägg för dessa om du ska ha möjlighet att få ut någon ersättning alls.

Skador på egendom i försäkrad lokal – brand, inbrott och vatten
De typer av skador som omfattas är i huvudsak de som kallas brand, inbrott och vatten och som drabbar egendom i försäkringslokalen.

I brandmomentet ingår inte bara brand utan även sådant som explosion, åsknedslag, elfenomen, sotutströmning, med mera. Inbrott täcker stöld och skadegörelse i samband med inbrott (under förutsättning att inbrottsskyddskraven är uppfyllda). Vatten innebär i huvudsak plötsligt och oförutsett läckage från ledningssystem eller installation till sådant. Utöver dessa skadehändelser finns det dessutom ett litet allriskskydd för all egendom på 25 000 kr per skadetillfälle.

Undantag
I villkoret för Egendomsförsäkringen finns ett generellt undantag där vissa typer av egendom som motorfordon och båtar är undantagen från försäkringen, även om fordonen är stillaststående. Om du vill ha den här typen av egendom försäkrad kontakta Gefvert kundservice för tilläggsförsäkring.

Maskinerier/Varor
100 000 kr

Som varor räknas exempelvis kopior, böcker, med mera som du har till fysisk försäljning. Som försäkringsbelopp skall du ta upp dagens nyanskaffningsvärdet av all sådan egendom i rörelsen. Det betyder att du ska beräkna vad det kostar att skaffa likvärdig egendom idag. 

Ritningar/arkivalier/datainformation
2 pbb*

I det här momentet brukar de 2 pbb som ingår automatiskt räcka för att ersätta vid eventuell skada.

Pengar och värdehandlingar i värdeskåp
2 pbb

Om ett värdeskåp brutits upp i samband med inbrott i lokalen ersätts ett värde på upp till 2 pbb.

Pengar och värdehandlingar på annat sätt i försäkringslokalen
0,2 pbb

Om ett värdeskåp brutits upp i samband med inbrott i lokalen ersätts ett värde på upp till 2 pbb.

Skada på lokal & fönsterglas upp till 5m2
Ingår
Maskinförsäkring för datorutrustning yngre än 3 år
25 000 kr


 

Kunders egendom
1 pbb

Kan exempelvis vara material eller utrustning som du har lånat från en kund inför ett arbete. Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot brand-/inbrotts-/vattenskador på ditt försäkringsställe. Här kan du normalt nöja dig med det försäkringsbelopp som ingår i grundförsäkringen, 2 pbb.

Allrisk omhändertagen egendom
50 000 kr

Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador, vare sig det är du, dina medarbetare eller din kund som orsakat det.

Allrisk världen
1 pbb

Försäkringen gäller i hela världen. Exempel på situationer du får ersättning för:

 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop blir stulen på resa.
 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop åker i backen då du blir knuffad i en folksamling.
 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop faller i vattnet då du snubblar på landgången till en båt.
 • Din dator (högst tre år) får en hårddiskkrasch eller motsvarande skada sker på moderkort.
Tjänsteresa
Ingår

Försäkringen gäller:

 • När du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands.
 • Under förutsättning att du inte har fyllt 70 år.
 • Medföljande familjemedlem kan medförsäkras.
 • När du är ute i direkta tjänsteärenden (t.ex. kundbesök).
 • Om du under tjänsteresa blir så sjuk eller skadad så att resan måste avbrytas täcks rese- och hotellkostnader för att göra färdigt arbetet senare eller för en ersättare.
 • Sjukvård vid sjukdom/olycksfall
 • Ansvarsförsäkring
 • Merkostnader för hemresa
 • Dödsfalls- och invaliditetsersättning
 • Resgods, privat och i viss mån firmans
 • Försäkringen är giltig i hela världen
Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Resgods 1 pbb
-stöldbegärligt, högst 0,5 pbb
-firmaegendom, högst 0,5 pbb
Pengar 0,1 pbb
Resehandlingar 0,3 pbb
Ansvar 150 pbb
Överfallsskydd 15 pbb
Rättsskydd 2 pbb
Läke- och resekostnader Nödvändiga kostnader
Reseavbrott Nödvändiga merkostnader
Resgodsförsening 0,1 pbb
Krisförsäkring 10 behandlingar
Olycksfallsförsäkring:  
   - ekonomisk invaliditet 10 pbb
   - medicinsk invaliditet 10 pbb
   - dödsfall 5 pbb

 

Avbeställningsskydd tjänsteresa
Ingår

Vid avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfallsskada skall alltid läkarintyg uppvisas där det framgår att läkare avråder från resa. 

Rättsskydd
5 pbb

Rättsskydd lämnas om försäkringen har varit gällande under en sammanhängande tid av minst två år när tvisten uppkommer. Om försäkringen inte har varit gällande i två år lämnas ändå rättsskydd i de fall händelsen/omständigheten som ligger till grund för tvisten inträffat sedan försäkringen tecknades.

Olycksfall
5 pbb

En olycka kan drabba vem som helst. Ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen. Med detta moment får du ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av ett olycksfall.

Avbrott med Extrakostnader
Årsomsättning

Exempel på ersättning:

 • Tillfällig hyra av lokal medan din egen repareras efter en brand- eller vattenskada.
 • Hyra av dator medan din egen är på reparation.
 • Om din verksamhet är sådan att du har svårt att finna ersättningslokal får du ersättning för det avbrott i verksamheten som uppkommer.
Ansvar skadestånd för vållande av skada
10 000 000 kr

I våra företagsförsäkringar erbjuder vi en grundpremie till ett uppskattat egendomsskydd. Om värdet på din egendom överskrider grundskyddet meddela oss detta så att du inte är underförsäkrad.

Egendom & Ansvar 1 000 kr
Avbrott i verksamhet 24 timmars karens
Rättsskyddsskador 10 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr
Tjänsteresa, rättsskydd, 20 % av kostnaderna, lägst 0,2 pbb
Tjänsteresa, övrigt, Ingen självrisk

Försäkringsbeloppet ska motsvara den sammanlagda kostnaden för att återställa den försäkrade egendomen.

För Företagsförsäkring beräknas försäkringsbeloppen enligt följande:

Maskinerier/inventarier:

 • Vad det kostar att köpa allting nytt idag.

Varor:

 • För unika objekt (konstverk eller liknande) förväntat försäljningsvärde minus eventuella provisioner.
 • För övriga varor vad det kostar att återanskaffa dem.

För Allrisk gäller följande:

Nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny och som är högst;

 • ett år för dator, mobiltelefon, iPad och liknande
 • tre år för digital foto-/filmutrustning (digitala hus, - bakstycken och - kompaktkameror)
 • fem år för analog foto-/filmutrustning (d.v.s. allt övrigt)

Dagsvärdet för utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående.

I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Vilken skyddsklass som gäller dig framgår av försäkringsbeviset. Är du osäker eller har frågor kontakta kundservice.

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår (premiepåslag 4 %) eller kvartal (premiepåslag 6 %).

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Servicekort

Ditt servicekort för Tjänstereseförsäkringen hittar du här.

Skadeanmälan / Försäkringsnummer

Alla skador inklusive avbeställningar anmäls direkt till försäkringsgivaren Gouda här. Ange försäkringsnummer 30612921.

Akuta ärenden

Är ditt ärende akut anmäls det till Gouda Alarm +45 69 66 10 10 alternativt alarm@gouda.dk

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Företagsförsäkringen är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Rådgivarinformation

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare