• Vi kan jakt!
 • Fri flytträtt från ett annat bolag
 • Rabatt på premie om du är medlem i en hundklubb

Jakt

Att hålla på med jakt är både en spännande och givande utmaning, men inte helt riskfritt. Därför har Gefvert tagit fram försäkringar speciellt för jakthundar, valpkullar och viss utrustning under jakt. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du utövar ditt stora intresse.

 • Vi kan jakt!
 • Fri flytträtt från ett annat bolag
 • Rabatt på premie om du är medlem i en hundklubb

1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

 

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Allmänna villkor
Valpkull Villkor 01
Särskilda villkor

Försäkringen gäller för behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall, samt för dödsfall eller försvunnen hund.

Ersättning

Ersättning betalas för skäliga veterinärarvoden.

Ersättning betalas för de veterinärvårdskostnader som överstiger självrisken.

Högsta ersättning per valp är valpens försäljningsvärde.
Legitimerad veterinär skall alltid anlitas.

Övrigt

Hunden skall vara frisk vid försäkringens tecknande.

Försäkringen kan nytecknas för valp som uppnått sex veckors ålder och gäller till och med leveransdagen plus sju dagar, dock längst till och med den dag valpen fyller 12 veckor.

Läs hela texten

Premie

Per valp, 100 kr

Självrisk

Dödsfall eller försvinnande, 0 kr

Veterinärvårdskostnader, 1 400 kr + 25 % av överskjutandekostnader

Försäkringsbeloppet motsvarar varje valps försäljningsvärde.

Om valpen kommer bort/blir sjuk/skadad/avlider gör du en skadeanmälan via webben eller genom att ringa kundservice. Vid veterinärvård kan även veterinären göra en direktreglering.

Skada skall anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt, senast inom sex månader. Anmäls den senare står försäkringsgivaren utan ansvar.

Erforderliga handlingar och begärda upplysningar, ska bifogas skadeanmälan

Har valpen kommit bort skall detta utan dröjsmål anmälas till polis och Gefvert. Du skall även annonsera i lokal media.

Har valpen inte återfunnits inom en månad skall skadeanmälan åtföljd av bestyrkande intyg sändas till Gefvert.

Läs hela texten
 • Resor, transporter, recept, föreskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel.
 • Förebyggande behandling, fakturerings- och intygskostnader.
 • Kostnad för uppläggning av journalkort.
 • Fördyrande veterinärvårdskostnader då veterinärbesök äger rum under jourtid utan att detta är erforderligt.
 • Avlivning, obduktion eller kremering.
 • Tandsjukdomar eller för borttagande av tandsten eller komplikationer vid tandsten.
 • Kostnader för undersökning och behandling av höftledsdysplasi.
 • Skada eller förlust som du uppsåtligen framkallat eller genom grov vårdslöshet, grov vanvård eller djurplågeri, orsakat.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet, dock tidigast från sex veckors ålder samt för ny ägare i sju dagar efter leverans, dock som längst t.o.m. tolv veckors ålder.

Betalning

Betalning sker via engångsfaktura.

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsmäklare. Det innebär att vi samarbetar med de försäkringsgivare som kan erbjuda oss den bästa och mest prisvärda försäkringslösningen till våra kunder. På detta sätt kan vi pressa priserna och har alltid möjlighet att byta försäkringsgivare om de inte håller den kvalité vi eftersträvar. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Försäkringsgivare för vår valpkullsförsäkring är Solid Försäkringar.