Ordlista

A – E

Allriskförsäkring
En allriskförsäkring ersätter, med vissa specificerade undantag, skador på dina saker genom plötsliga och oförutsedda utifrån kommande händelser. Bland annat om du tappar något i golvet/marken eller blir bestulen utanför kontoret, eller om du själv råkar slå sönder något på kontoret.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen ingår i Gefverts företagsförsäkringar. Ansvar gäller för tillfällen då du krävs på skadestånd för att ha skadat någon eller någon annans egendom. Vid sådana tillfällen hjälper skaderegleraren till att utreda, förhandla och betala eventuellt skadestånd.

Ansvarstid
Med ansvarstid menas den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas för ett och samma skadefall. Ansvarstiden räknas från den dag då arbetsoförmågan eller dödsfallet inträffade.

Arbetsoförmåga
Med arbetsoförmåga avses förlust eller nedsättning av arbetsförmåga föranledd av sådan dokumenterad sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring.

Avbrottsersättning
Är när den försäkrades rörelse minskar omsättningen på grund avexempelvis skada genom brand, inbrott eller vattenskada.

Egendomsskydd
I Gefverts företagsförsäkringar ingår Egendomsskydd. Det skyddar dig och ger ersättning för den ekonomiska förlust du gör om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din egendom. Vid värderingen tas hänsyn till vad egendomen kan ha förlorat i värde beroende på ålder, slitage med mera.

F – K

Försäkringsbelopp
Försäkringsbelopp anger värdet av den försäkrade egendomen. På en Företagsförsäkring skall det motsvara dagens nyanskaffningsvärde och på en Allriskförsäkring det faktiska värdet (nytt eller begagnat, beroende på ålder).

Försäkringsbelopp anges också vid personskadeförsäkring, exempelvis livförsäkringsbelopp och olycksfallsbelopp.

Försäkringsbevis
Försäkringsbeviset är den försäkringshandling som skickas årligen till dig och visar vad din försäkring innehåller. Detta är det avtal som gäller mellan dig och försäkringsgivaren.

Försäkringstagare
Försäkringstagare är den som tecknar och betalar försäkringen.

Försäkringsvillkor
I försäkringsvillkoren finns de villkor som reglerar försäkringsavtalet. Där står vad försäkringen omfattar och vilka skyldigheter du som försäkringstagare och försäkringsgivaren har gentemot varandra. Försäkringsvillkor skiljer sig beroende på försäkringstyp, mer information finns under respektive försäkring.

Förmånstagare
Om en försäkrad person avlider, betalas försäkringsbeloppet ut till en insatt förmånstagare, som kan vara en fysisk eller juridisk person eller, en eller flera personer som har rätt till försäkringen eller utfallande försäkringsbelopp.

Godkänd låsenhet
Godkänd låsenhet är lås med slutbleck som Stöldskyddsföreningen godkänt och som krävs i alla dörrar till en försäkrad lokal för att försäkringen ska gälla vid inbrott.

Inkuransavdrag
Är en värdeminskning av en vara beroende på att den är skadad, tekniskt eller modemässigt föråldrad eller liknande.

Karenstid
Under karenstiden lämnas ingen ersättning för avbrott. Vid personskadeförsäkring räknas karensen från den dag då arbetsförmåga eller dödsfall inträffade.

M – R

Merkostnad för vikarie
Merkostnaden utgörs av summan av kostnaderna för utbetald lön, lönebikostnader, reskostnadsersättning och traktamenten avseende vikarien, minskad med motsvarande kostnader för den arbetsoförmögne.

Nyanskaffningsvärde
Vad det kostar idag att införskaffa ny likvärdig egendom.

Pbb = Prisbasbelopp
Prisbasbelopp är ett grundbelopp som bestäms av regeringen varje år och ligger till grund för beräkning av pensioner och andra förmåner. På scb:s webbsida hittar du alltid aktuellt prisbasbelopp.

Rättsskyddsförsäkring
I Gefverts företagsförsäkringar ingår rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen gäller när du har en tvist med en motpart och tvisten kan prövas av en allmän domstol inom Norden, samt vid svenskt skattemål. Rättsskyddet kan ersätta ombuds- och processkostnader du inte får täckt på annat håll.

S – Ö

Premie
Premien är den avgift du betalar för försäkringen och som bl.a. baseras på det värde du försäkrar.

Skadereglering
Efter en skada görs en utredning som underlag för att fastställa om du har rätt till skadeersättning, storleken av skadeersättningen, samt hantering av utbetalning av skadeersättning.

Självrisk
Självrisken är den del du själv måste betala vid eventuell skada/förlust.

Täckningsbidragsbortfall
Detta betyder – väldigt förenklat – skillnaden mellan vad ditt resultat blev året efter skadan och vad det borde ha varit (utan inträffad skada).

Återställandekostnader ritningar, arkivalier, datainformation och programlicenser
Skadan värderas till de normala kostnader som inom 2 år nedläggs för att återställa den information som förlorats och är nödvändig för rörelsens fortsatta verksamhet.
OBS! Villkoret kräver daglig back-up på externt medium som inte kan drabbas av samma skada för att denna del av försäkringen ska gälla.