Kundservice

Rådgivarinformation

Rådgivarinformation

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare

Kontakt

Kundservice


E-post: gefvert@soderbergpartners.se

Telefon: 08-440 54 40

Telefontider
måndag – torsdag: 8.30 – 16.30
fredag: 8.30 – 16.00
lunchstängt: 12.00 – 13.00

Handläggare för våra medlemsförsäkringar

Peter Möller
Auktoriserad Försäkringsförmedlare
peter.moller@soderbergpartners.se

Bo Göran Persson
bosse.persson@soderbergpartners.se

Adressuppgifter

Postadress
Gefvert 
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm

Besöksadress / Leveransadress
Jakobsgatan 27 C
111 52 Stockholm

Organisationsnummer
Vi är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, Org. nr. 556707-7648

GDPR

Hur behandlar Gefvert mina personuppgifter?

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.

Vilken typ av personuppgifter behandlar Gefvert?

Som kontaktperson åt ett företag som Gefvert försäkringsförmedlare har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi följande uppgifter: namn, telefonnummer, adress, e-postadress.

Om ditt företag är en enskild firma behandlar vi utöver ovan även ditt personnummer. 

I de fall du som anställd eller på annat sätt finns namngiven i en försäkring som är tecknad av ett företag eller en organisation som Gefvert har ett förmedlaruppdrag åt, behandlar vi information om dig som är nödvändig för den aktuella försäkringen, dvs. personnummer, namn och försäkringsinformation. 

I de fall du som privatperson tecknar försäkring via Gefvert behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och försäkringsinformation hänförlig till de aktuella försäkringarna.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från företag som du har en relation med. Dessa kan vara en arbetsgivare, en medlemsorganisation och/eller ett företag som agerar gruppföreträdare.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att du omfattas av ett försäkringsförmedlingsuppdrag kopplat till nuvarande eller tidigare arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppförsäkringslösning eller ett uppdrag via dig. Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera aktuella försäkringar och tjänster samt leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet.

Krävs uppgifterna eller är det frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress och telefonnummer vilket är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Gefverts lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal vi har med din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppföreträdare, eller direkt med dig.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till det försäkringsbolag där försäkring tecknas och till din arbetsgivare. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

Betala med Autogiro

Dela upp betalning med Autogiro 

Genom att anmäla autogiro möjliggörs månadsbetalning istället för att betala hela årspremien vid ett tillfälle. Det tillkommer inga extra avgifter och det är samma pris. Det blir dessutom ett säkrare alternativ med automatisk betalning och därmed minskar risken att missa en förfallodag och stå utan skydd. Fyll i, skriv under och skicka in blanketten:

”Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer”

Glöm inte att fylla i ditt kundnummer som du hittar på försäkringsbeviset. 

Postadress:

Gefvert

Fredsgatan 12

111 52 Stockholm

Frågor & svar
Avtalsfrågor

Avtalstid
Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis.

En engångsförsäkring, som exempelvis reseförsäkring, gäller för avtalad tid om inte försäkringstagaren själv ändrar perioden.

Hur avslutar jag min försäkring?
Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundtjänst fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald. Skicka oss ett mail eller brev där du säger upp försäkringen. Glöm inte att uppge ett kontonummer för återbetalning av eventuell överskjutande premie.

Fakturafrågor

När kommer årsfakturan?
Alla våra försäkringar har förfallodag den 1 april med undantag av Jakthundsförsäkringen som har förfallodag den 1 september. Ditt nya försäkringsbevis skickas ut ca 30 dagar innan förfallodagen.

Var hittar jag mitt försäkringsnummer?
På försäkringsbeviset eller fakturan.

Jag har tappat bort min faktura
Ring eller maila så skickar vi en kopia.

Var står OCR-nummer?
Längst ner på inbetalningskortet till vänster om beloppet.

Gefvert Organisationsnummer 
Vi är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, Org. nr. 556707-7648

Kan jag dela upp min betalning?
Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår eller kvartal. Undantaget är engångsförsäkringar då premien betalas vid ett tillfälle.

Hälsodeklaration

För att få ett korrekt försäkringsskydd till rätt pris när du köper ett personskadeskydd är det viktigt att du fyller i hälsodeklarationen så noggrant och sanningsenligt som möjligt.

Måste jag träffa läkare inför hälsodeklarationen?
Nej, du ska uppge uppgifter om ditt allmäntillstånd. Behöver vi kompletterande uppgifter vid eventuell skada kommer vi att kontakta din läkare för uppgifter.

Är uppgifterna sekretessbelagda?
Alla uppgifter i din hälsodeklaration är sekretessbelagda. Formuläret du fyller i på vår hemsida är skyddat enligt sekretessregler och behandlas enligt GDPR.

Vad händer när jag fyllt i hälsodeklarationen?
När du har besvarat frågorna i hälsodeklarationen skriver du under och skickar den till oss. Vi kommer antingen att skicka dig försäkringshandlingarna så snart som möjligt eller skicka din ansökan till försäkringsgivaren för en så kallad riskbedömning. Känner de sig osäkra på några uppgifter kan de komma att kontakta din läkare eller vårdcentral med ditt medgivande.

Kan jag nekas att köpa försäkringen om jag har haft vissa sjukdomar?
Det görs en individuell bedömning för varje hälsodeklaration som kommer in. För att vi ska kunna ge dig rätt försäkringsskydd är det viktigt att du ger oss så mycket information som möjligt. Din hälsohistorik kan medföra undantag, premiehöjning eller i värsta fall avslag.

Hur beräknas priset på försäkringen?
Det beror på flera faktorer, det kan vara ålder, försäkringsbelopp, omfattning och i vissa fall din hälsa.

Jag kan inte svara på frågorna, vad gör jag?
Kontakta oss på Gefvert så hjälper vi dig och går igenom hälsodeklarationen.

Skyddsklasser

Jag kan inte leva upp till den aktuella skyddsklassen som är kopplad till min försäkring. Vad händer vid skada?
Du har ansvaret för att ditt och andra företag, som du anlitar, följer våra säkerhetsföreskrifter. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid inbrottsskada minska eller helt utebli. Om du märker – eller är osäker – att du inte uppfyller kraven så ring Gefvert för att komma fram till en lösning.

Jag har fått avslag på ersättning p.g.a. bristande inbrottsskydd, varför?
Om du inte uppfyller de krav som framställs i angivet Skyddsklassvillkor eller i ett eventuellt besiktningsprotokoll, och tjuven därför lyckats ta sig in, blir du normalt utan ersättning. Tänk på att detta krav gäller för ”disponerad lokal”. Det innebär inte bara din lokal, utan även t.ex. din bostad om du förvarar firmaegendom där.

Jag hittar inte vad som ingår i Skyddskraven
Under Råd & Tips hittar du  fullständiga Skyddskrav samt Larmklass 2.
 

Skador & Ersättning

När ska jag polisanmäla?
Vid stöld/förlust eller skadegörelse samt överfall/misshandel skall polisanmälan göras och bifogas till skadeanmälan.

Jag är inte nöjd med min ersättning, hur går jag vidare?
I första hand så kontakta skaderegleraren och förklara varför du anser att ersättningen är för låg eller be om ett förtydligande hur ersättningen beräknats. Det kan många gånger vara ett missförstånd hos endera parten. Är du efter detta fortfarande inte nöjd så kontakta oss så försöker vi hjälpa dig. För medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Journalistförbundet finns en försäkringskommitté där man kan få sitt ärende prövat.

Täcks inre skador på teknisk utrustning av försäkringen
Om kameran (gluggen, blixten, etc.) slutar fungera utan att det har varit någon yttre påverkan är detta inte ersättningsbart. Sådana skador beror normalt sett antingen på fabrikationsfel, ålder/slitage eller bristande underhåll/service. Försäkringen är inte avsedd att täcka detta. Dock, för dator och digital kamera yngre än tre år ersätts även en fysisk hårddisk-/moderkortskrasch eller motsvarande.

Min dator har kraschat, får jag ersättning för det?
För datorer och digitala kameror yngre än tre år ersätts även en fysisk hårddiskkrasch eller motsvarande.

Min utrustning har blivit stulen från bilen, får jag ersättning?
Det beror på hur länge det lämnades kvar i bilen, hur det förvarades i bilen och var bilen fanns.

Ordlista
A – E

Allriskförsäkring
En allriskförsäkring ersätter, med vissa specificerade undantag, skador på dina saker genom plötsliga och oförutsedda utifrån kommande händelser. Bland annat om du tappar något i golvet/marken eller blir bestulen utanför kontoret, eller om du själv råkar slå sönder något på kontoret.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen ingår i Gefverts företagsförsäkringar. Ansvar gäller för tillfällen då du krävs på skadestånd för att ha skadat någon eller någon annans egendom. Vid sådana tillfällen hjälper skaderegleraren till att utreda, förhandla och betala eventuellt skadestånd.

Ansvarstid
Med ansvarstid menas den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas för ett och samma skadefall. Ansvarstiden räknas från den dag då arbetsoförmågan eller dödsfallet inträffade.

Arbetsoförmåga
Med arbetsoförmåga avses förlust eller nedsättning av arbetsförmåga föranledd av sådan dokumenterad sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring.

Avbrottsersättning
Är när den försäkrades rörelse minskar omsättningen på grund avexempelvis skada genom brand, inbrott eller vattenskada.

Egendomsskydd
I Gefverts företagsförsäkringar ingår Egendomsskydd. Det skyddar dig och ger ersättning för den ekonomiska förlust du gör om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din egendom. Vid värderingen tas hänsyn till vad egendomen kan ha förlorat i värde beroende på ålder, slitage med mera.

F – K

Försäkringsbelopp
Försäkringsbelopp anger värdet av den försäkrade egendomen. På en Företagsförsäkring skall det motsvara dagens nyanskaffningsvärde och på en Allriskförsäkring det faktiska värdet (nytt eller begagnat, beroende på ålder).

Försäkringsbelopp anges också vid personskadeförsäkring, exempelvis livförsäkringsbelopp och olycksfallsbelopp.

Försäkringsbevis
Försäkringsbeviset är den försäkringshandling som skickas årligen till dig och visar vad din försäkring innehåller. Detta är det avtal som gäller mellan dig och försäkringsgivaren.

Försäkringstagare
Försäkringstagare är den som tecknar och betalar försäkringen.

Försäkringsvillkor
I försäkringsvillkoren finns de villkor som reglerar försäkringsavtalet. Där står vad försäkringen omfattar och vilka skyldigheter du som försäkringstagare och försäkringsgivaren har gentemot varandra. Försäkringsvillkor skiljer sig beroende på försäkringstyp, mer information finns under respektive försäkring.

Förmånstagare
Om en försäkrad person avlider, betalas försäkringsbeloppet ut till en insatt förmånstagare, som kan vara en fysisk eller juridisk person eller, en eller flera personer som har rätt till försäkringen eller utfallande försäkringsbelopp.

Godkänd låsenhet
Godkänd låsenhet är lås med slutbleck som Stöldskyddsföreningen godkänt och som krävs i alla dörrar till en försäkrad lokal för att försäkringen ska gälla vid inbrott.

Inkuransavdrag
Är en värdeminskning av en vara beroende på att den är skadad, tekniskt eller modemässigt föråldrad eller liknande.

Karenstid
Under karenstiden lämnas ingen ersättning för avbrott. Vid personskadeförsäkring räknas karensen från den dag då arbetsförmåga eller dödsfall inträffade.

M – R

Merkostnad för vikarie
Merkostnaden utgörs av summan av kostnaderna för utbetald lön, lönebikostnader, reskostnadsersättning och traktamenten avseende vikarien, minskad med motsvarande kostnader för den arbetsoförmögne.

Nyanskaffningsvärde
Vad det kostar idag att införskaffa ny likvärdig egendom.

Pbb = Prisbasbelopp
Prisbasbelopp är ett grundbelopp som bestäms av regeringen varje år och ligger till grund för beräkning av pensioner och andra förmåner. På scb:s webbsida hittar du alltid aktuellt prisbasbelopp.

Rättsskyddsförsäkring
I Gefverts företagsförsäkringar ingår rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen gäller när du har en tvist med en motpart och tvisten kan prövas av en allmän domstol inom Norden, samt vid svenskt skattemål. Rättsskyddet kan ersätta ombuds- och processkostnader du inte får täckt på annat håll.

S – Ö

Premie
Premien är den avgift du betalar för försäkringen och som bl.a. baseras på det värde du försäkrar.

Skadereglering
Efter en skada görs en utredning som underlag för att fastställa om du har rätt till skadeersättning, storleken av skadeersättningen, samt hantering av utbetalning av skadeersättning.

Självrisk
Självrisken är den del du själv måste betala vid eventuell skada/förlust.

Täckningsbidragsbortfall
Detta betyder – väldigt förenklat – skillnaden mellan vad ditt resultat blev året efter skadan och vad det borde ha varit (utan inträffad skada).

Återställandekostnader ritningar, arkivalier, datainformation och programlicenser
Skadan värderas till de normala kostnader som inom 2 år nedläggs för att återställa den information som förlorats och är nödvändig för rörelsens fortsatta verksamhet.
OBS! Villkoret kräver daglig back-up på externt medium som inte kan drabbas av samma skada för att denna del av försäkringen ska gälla.

Servicekort resa

Ska du ut och resa?

Då kan det vara bra att ha med ett servicekort som intygar att du har en försäkring ifall olyckan skulle vara framme.

Beställ ditt servicekort på: gefvert@soderbergpartners.se

 

Om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med vår rådgivning

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Gefvert försäkringsförmedlare levererat måste du höra av dig så snart som möjligt. 

Om du vill framföra ett klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige. 

Om du framför ett klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka av våra medarbetare du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Klagomålsansvarig

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Att: Camilla Hellmark

Box 7785

103 96 Stockholm

Via e-post: camilla.hellmark@soderbergpartners.se

Tvistlösning

Som företagskund till Gefvert försäkringsförmedlare har du möjlighet att få tvister prövade genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).