Brandsäkerhet

Brandlarm

Brandlarmet upptäcker en brand så tidigt att lokalerna kan utrymmas och släckning påbörjas innan branden fått för stor omfattning.

När brandlarmet utlöses överförs larmet automatiskt till Räddningstjänsten. Avståndet till Räddningstjänsten har stor betydelse för möjligheten att begränsa brandskadan.

Elbränder

Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Elbränder börjar normalt sett genom överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt.

Tips:

  • Installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd som ger ett bra skydd mot elbränder.
  • Låt aldrig diskmaskin, tvättmaskin, eller torktumlaren arbeta när du inte är hemma/på kontoret. Vitvaror står för en stor del av bränderna.
  • Överbelasta inte eluttagen genom att koppla skarvsladdar på skarvsladdar. Behövs det fler uttag är det bättre att installera nya.
  • Vissa elarbeten får du utföra själv men till det mesta krävs det en elyrkesman.
När du införskaffar nya saker till företaget
  • Förvara bokföring och viktiga papper på ett brandsäkert ställe.
  • Gör minst dagliga backuper på lagrad data och förvara dessa på ett säkert ställe som inte kan drabbas vid samma skadetillfälle som originalet.
  • Fotografera och/eller videofilma lokaler och inventarier och spara detta i ett bankfack eller på annan plats utanför företaget eller i ett kassaskåp. Glöm inte att plocka fram kameran när du köper något nytt!
Har du butik eller galleri?

Ansvaret för brandskyddet i publika lokaler ligger på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten. I publika lokaler rör det sig mycket folk som inte känner till lokalerna vilket ställer extra stora krav på en bra utrymningsplan och en välutbildad personal som vet hur de ska agera om det börjar brinna.

Äger eller är du nyttjanderättshavare till en byggnad?

Då har du ansvar och skyldighet att följa och leva upp till ”Lagen om skydd mot olyckor”.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett verktyg att använda dagligen för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär i korta drag att man ökar säkerheten och tryggheten på arbetsplatsen genom ökad kunskap, kontroller, åtgärden, godkända och kvalitativa produkter och framförallt medvetandet hos alla på arbetsplatsen om de risker som finns och kan uppstå.