• Kostnadsfri analys
 • Komplettera med företagsförsäkring & sjukavbrott
 • Rabatt om du är medlem i en samarbetsorganisation

Alternativ Medicin

Vi erbjuder försäkringar till dig som arbetar inom det alternativa medicinområdet såsom till exempel yogainstruktör. Är du akupunktör, homeopat, terapeut, massör, naturläkare, frigörande dansinstruktör eller arbetar inom liknande, har vi de rätta försäkringarna för dig.

 • Kostnadsfri analys
 • Komplettera med företagsförsäkring & sjukavbrott
 • Rabatt om du är medlem i en samarbetsorganisation

När du har tecknat Behandlingsansvar, som är den grundläggande försäkringen, finns möjlighet att teckna en företagsförsäkring som går att bygga på vartefter behov uppstår. 

Att tänka på, har du din praktik i hemmet täcks den normalt inte av din hemförsäkring.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2020 är 47 300 kr.

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Behandlingsansvar
4 000 000 kr / per skada. Max 10 000 000 kr / per år.
Kundolycksfall
35 000 kr / per skada. Max 250 000 kr / per år.
Företagsförsäkring
Tecknas som tillägg
Allrisk
Tecknas som tillägg

Exempel på situationer du får ersättning för:

 • Om du tappar din maskin eller dator i golvet eller skulle spilla kaffe på den.

Du kan välja att teckna stationärt eller inom Norden för specificerad egendom (dator, behandlingsmaskin etc.)

Sjukavbrott
Tecknas som tillägg
Tjänsteresa
Tecknas som tillägg

Försäkringen gäller:

 • När du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands.
 • Under förutsättning att du inte har fyllt 70 år.
 • Medföljande familjemedlem kan medförsäkras.
 • När du är ute i direkta tjänsteärenden (t.ex. kundbesök).
 • Om du under tjänsteresa blir så sjuk eller skadad så att resan måste avbrytas täcks rese- och hotellkostnader för att göra färdigt arbetet senare eller för en ersättare.
 • Sjukvård vid sjukdom/olycksfall
 • Ansvarsförsäkring
 • Merkostnader för hemresa
 • Dödsfalls- och invaliditetsersättning
 • Resgods, privat och i viss mån firmans
 • Försäkringen är giltig i hela världen
Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Resgods 1 pbb
-stöldbegärligt, högst 0,5 pbb
-firmaegendom, högst 0,5 pbb
Pengar 0,1 pbb
Resehandlingar 0,3 pbb
Ansvar 150 pbb
Överfallsskydd 15 pbb
Rättsskydd 2 pbb
Läke- och resekostnader Nödvändiga kostnader
Reseavbrott Nödvändiga merkostnader
Resgodsförsening 0,1 pbb
Krisförsäkring 10 behandlingar
Olycksfallsförsäkring:  
   - ekonomisk invaliditet 10 pbb
   - medicinsk invaliditet 10 pbb
   - dödsfall 5 pbb

 

Avbeställningsskydd resa/hotell
Tecknas som tillägg

Vid avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfallsskada skall alltid läkarintyg uppvisas där det framgår att läkare avråder från resa. 

Vi erbjuder försäkringar som kan vara bra att komplettera med i din verksamhet. Behandlingsansvar är den grundläggandeförsäkringen. Utan den kan de övriga inte tecknas.

Behandlingsansvar

Försäkringen Behandlingsansvar består av två delar; behandlingsansvar om någon anser sig blivit skadad av din behandling samt kundolycksfall för kunder/patienter som besöker dig i din behandlingslokal och råkar skada sig, exempelvis genom att halka på golvet i entrén.

Behandlingsansvar gäller för alla de områden du är utbildad i inom det alternativ medicinska området. 

Företagsförsäkring för alternativ medicin 

När du har tecknat Behandlingsansvar finns det möjlighet att teckna en företagsförsäkring för dig som bedriver alternativ medicinsk verksamhet. Om du har praktiken i hemmet täcks den inte av din hemförsäkring, om det inte särskilt har avtalats, därför har vi på Gefvert tagit fram en prisvärd företagsförsäkring som ersätter de vanligaste skadorna i din verksamhet.

Sjukavbrott

Om du blir långvarigt sjukskriven minskar firmans intäkter avsevärt, men de fasta kostnaderna i rörelsen blir du inte av med. Vid ett sådant tillfälle är det bra att ha en sjukavbrottsförsäkring.

Om du har anställd personal garanterar försäkringen att deras löner utbetalas. Skulle din skada innebära en längre tids arbetsoförmåga täcker försäkringen merkostnader för att ta in en vikarie.

Täcker fasta kostnader upp till 10 000 kr per månad i 12 månader med karens på 30 dagar. 

 

Kontakt kundservice för att teckna dessa försäkringar. 

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Du har också möjlighet att välja autogiro med månadsbetalning.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för försäkringarna inom alternativ medicin är HDI Global SE.

Försäkringsgivare vid nyteckning från 200701 är Accelerant Insurance Limited – via Nordeuropa Försäkring AB 2020.

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare

För premie, kontakta kundservice.

 

Egendom och Ansvar: 7 % av prisbasbeloppet (pbb)

Avbrott i verksamhet:  24 timmars karens

Rättsskyddsskador: 0 % av pbb + 20 % av överskjutande kostnader

Tjänsteresa, rättsskydd: 20 % av kostnaderna, lägst 0,2 pbb

Tjänsteresa, övrigt: ingen självrisk

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare