• Egendomsskada - ersätter merkostnader för produktion
  • Personskada - försäkringen täcker nyckelpersons arbetsoförmåga eller dödsfall
  • Gäller i hela Europa

Produktionsförsäkring

När det är dags att spela in film är produktionsförsäkringen alternativet för dig. Du kan teckna den på tillfällig basis eller på årsbasis.

  • Egendomsskada - ersätter merkostnader för produktion
  • Personskada - försäkringen täcker nyckelpersons arbetsoförmåga eller dödsfall
  • Gäller i hela Europa

Försäkringen kan tecknas för såväl person- som egendomsskador och gäller i hela Europa. Försäkringen kan mot tilläggspremie utökas till hela världen.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2022 är 48 300 kr.

Boka rådgivning

Egendomsskada

Försäkringen träder in då ”för egen produktion nödvändig egendom skadas eller går förlorad” och ersätter då antingen de merkostnader som uppkommer för att produktionen skall kunna fullföljas, eller i värsta fall kostnaderna för att lägga ner den.

Om du vill teckna en Produktionsförsäkring för Egendom ta kontakt med vår kundservice direkt via telefon.

Personskada

Försäkringen täcker, i samband med att försäkrad nyckelperson p.g.a. arbetsoförmåga (sjukskriven) eller dödsfall inte kan medverka i planerad produktion, antingen de merkostnader som uppkommer för att produktionen skall kunna fullföljas, eller i värsta fall kostnaderna för att lägga ner den.

Egendom

För momentet Egendomskada baseras premien på budgeten för produktionen och kan tecknas på 3, 6 eller 12 månder. 

Person

För momentet Personskada baseras premien på personens ålder samt personens påverkan på budget och tid. 

Premie

För premie, kontakta kundservice.

Självrisk Egendomsskada

10 % av skadekostnaderna, dock lägst 18 000 kr och högst 75 000 kr.

Självrisk Personskada

Karens 24 timmar

Avtalstid

För tillfällig försäkring gäller försäkringen under avtalad tid.
Tillsvidareförsäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, varefter den förnyas på årsbasis.

Betalning

Tillfällig försäkring betalas med en engångspremie.
För tillsvidareförsäkring väljer du själv det betalningssätt som passar dig. Helår, halvår (premiepåslag 4 %) eller kvartal (premiepåslag 6 %).

Ångerrätt

Vid tillfällig försäkring kan du säga upp försäkringen fram till dess den skulle börja gälla. Har den börjat gälla kan du säga upp den om du kan visa att försäkringsbehov inte längre finns (t.ex. att inspelningen ställts in).

Vid tillsvidareförsäkring har du 30 dagar ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för vår produktionsförsäkring är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare