• Vårdtransport till hemlandet
  • Kan tecknas under pågående resa
  • Kan gälla t o m 79 års ålder

Besöksförsäkring för visum i Europa

En besöksförsäkring för dig som kommer från ett land där Sverige kräver visum.

  • Vårdtransport till hemlandet
  • Kan tecknas under pågående resa
  • Kan gälla t o m 79 års ålder

Ska du resa/besöka Sverige i upp till 90 dagar från ett land utanför Europa vilket Sverige kräver visum för behöver du teckna en besöksförsäkring inför din vistelse. 

Denna försäkring ger dig ett bra skydd på din resa/vistelse om du behöver akut sjukvård och vårdtransport till ditt hemland eller om ditt resgods blir skadat eller försvinner. Försäkringen kan också användas av dig som redan är här och avser att förlänga ditt visum och som ännu inte har fyllt 80 år. 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

B) Sjukvårdskostnader vid olycksfall och/eller akut sjukdom. Högsta ersättning per skadetillfälle.
30 000 Euro

Med vårdkostnader avses

  • läkarvård
  • sjukhusvård
  • läkemedel, behandling och hjälpmedel som har ordinerats av behörig läkare

Med akut sjukdom menas en kroppslig sjuklig förändring som drabbar den försäkrade under försäkringstiden, alltså inte befintliga medicinska tillstånd eller kroniska sjukdomar. Ersättning lämnas dock om det rör sig om enmedicinskt sett oväntad akut försämring av hälsotillståndet.
Den akuta försämringsfasen anses vara över då tillståndet stabiliserats, även om behandlingen fortgår.

Efter bedömning med av försäkringsgivaren anlitad läkare har försäkringsgivaren rätt att begära att den försäkrade reser till Norden för fortsatt behandling. Om den försäkrade inte följer
försäkringsgivarens beslut kan detta medföra att ersättningen för vårdkostnader minskas eller helt uteblir.

Drabbas den försäkrade av akuta tandbesvär under resan lämnas endast ersättning för temporär akut behandling som måste utföras av tandläkare utanför hemorten. Skadas den försäkrades tänder vid ett olycksfall kan dessutom ersättning lämnas för behandling som utförs av tandläkare på hemorten.

C) Dödsfall vid olycksfallsskada
40 000 SEK

Råkar den försäkrade ut för olycksfall och olycksfallet leder till invaliditet överstigande 5 %, eller dödsfall, lämnas ersättning i form av invaliditetsersättning eller dödsfallsersättning.

F) Resgods (endast inom Norden)
40 000 SEK

Försäkringen gäller endast för den egendom som medförts på, eller införskaffats under, resan för resans ändamål.

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada eller förlust av egendomen.

Per incheckat/polletterat kolli dock högst
20 000 SEK
Varav stöldbegärlig egendom högst
20 000 SEK
Kontanter högst
5 000 SEK
Värdehandlingar högst
10 000 SEK

Anmäla skada

Vid skada kontakta Gefvert AB, varifrån obligatorisk skadeanmälningsblankett skall rekvireras.

Tel: +46 (0)8 440 5440

E-post : gefvert@soderbergpartners.se

Vid akut skada 24/7

Vid akut skada kontakta Healix International Esher Green, Esher, Surrey, KT10 8AB, United Kingdom 24/7

Tel: +44 (0) 208 608 4227

Fax: +44 (0) 208 481 7826 24/7

Email: internationalhealthcare@healix.com

Website: www.healix-international.com

Vid kontakt med Healix International, ange alltid försäkringsnummer som du hittar på ditt försäkringsbevis och faktura.

Avtalstid

Försäkring kan tecknas för resa avsedda att vara under högst ett år om inte annat särskilt avtalas.

Försäkringen gäller under den tid som står i försäkringsbeviset, under förutsättning att premien betalas i tid enligt fakturans ”Sista betalningsdag”.

Om så behövs kan försäkringstiden tidigare- eller senareläggas utan kostnad.

Betalning

Betalning sker i förskott och betalas vid ett tillfälle.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för person eller personer vilka anges i försäkringsbeviset.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Europa, med undantag av skador vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, terror, terroristattack, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp.

Skriv ut sidan och klipp ut kortet nedan. Förvara det i din plånbok så att du alltid har med dig kontaktuppgifter till skadeanmälan och alarmcentral. Vid kontakt med Healix International, ange alltid försäkringsnummer som du hittar på ditt försäkringsbevis och faktura.

Servicekort Resa

 

En besöks-/reseförsäkring för dig som skall besöka Norden och behöver ett så kallat Schengenvisum och som ännu inte har fyllt 80 år.

Denna försäkring ger dig ett bra skydd på din resa om du behöver sjukvård eller om ditt resgods blir skadat/försvinner.

Migrationsverket kräver dessutom att du har en reseförsäkring för att tilldela visum inom Schengenstaterna.
 

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för denna reseförsäkring är Pulse Insurance Ltd.

Kontakta Gefvert kundservice för aktuell premie.

Kontakta Gefvert kundservice för aktuell premie.

Kontakta Gefvert kundservice för aktuell premie.

Självrisk för moment F 500 kr

+ 10 % av överskjutande kostnader

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB