• Avbeställningsskydd
  • Medförsäkra familjen
  • Anpassningsbar

Reseförsäkringar

Gefvert erbjuder en tjänstereseförsäkring som kan anpassas såväl till det lilla som det medelstora företaget. Den inkluderar ett generöst avbeställningsskydd samt möjligheten att medförsäkra familjen under resa. Försäkringen har inga inskränkningar vad avser hur stor andel av resdagarna som får företas utanför Sverige.

  • Avbeställningsskydd
  • Medförsäkra familjen
  • Anpassningsbar

​1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
B) Sjukvårdskostnader vid olycksfall och/eller akut sjukdom. Högsta ersättning per skadetillfälle.
30 000 Euro

Med vårdkostnader avses

  • läkarvård
  • sjukhusvård
  • läkemedel, behandling och hjälpmedel som har ordinerats av behörig läkare

Med akut sjukdom menas en kroppslig sjuklig förändring som drabbar den försäkrade under försäkringstiden, alltså inte befintliga medicinska tillstånd eller kroniska sjukdomar. Ersättning lämnas dock om det rör sig om enmedicinskt sett oväntad akut försämring av hälsotillståndet.
Den akuta försämringsfasen anses vara över då tillståndet stabiliserats, även om behandlingen fortgår.

Efter bedömning med av försäkringsgivaren anlitad läkare har försäkringsgivaren rätt att begära att den försäkrade reser till Norden för fortsatt behandling. Om den försäkrade inte följer
försäkringsgivarens beslut kan detta medföra att ersättningen för vårdkostnader minskas eller helt uteblir.

Drabbas den försäkrade av akuta tandbesvär under resan lämnas endast ersättning för temporär akut behandling som måste utföras av tandläkare utanför hemorten. Skadas den försäkrades tänder vid ett olycksfall kan dessutom ersättning lämnas för behandling som utförs av tandläkare på hemorten.

C) Dödsfall vid olycksfallsskada
40 000 SEK

Råkar den försäkrade ut för olycksfall och olycksfallet leder till invaliditet överstigande 5 %, eller dödsfall, lämnas ersättning i form av invaliditetsersättning eller dödsfallsersättning.

F) Resgods (endast inom Norden)
40 000 SEK

Försäkringen gäller endast för den egendom som medförts på, eller införskaffats under, resan för resans ändamål.

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada eller förlust av egendomen.

Per incheckat/polletterat kolli dock högst
20 000 SEK
Varav stöldbegärlig egendom högst
20 000 SEK
Kontanter högst
5 000 SEK
Värdehandlingar högst
10 000 SEK
Allmänna villkor
Villkor Ferlin Reseförsäkring 3
Särskilda villkor

Avtalstid

Försäkring kan tecknas för resa avsedda att vara under högst ett år om inte annat särskilt avtalas.

Försäkringen gäller under den tid som står i försäkringsbeviset, under förutsättning att premien betalas i tid enligt fakturans ”Sista betalningsdag”.

Om så behövs kan försäkringstiden tidigare- eller senareläggas utan kostnad.

Betalning

Betalning sker i förskott och betalas vid ett tillfälle.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för person eller personer vilka anges i försäkringsbeviset.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Europa, med undantag av skador vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse,
terror, terroristattack, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp.

Om något skulle hända under din resa ska skadan anmälas till Gefvert.

Vid akut skada kontakta Falck Global Assistance (24 h service) (sjukdom/olycka). Ha ditt försäkringsnummer till hands, det hittar du på faktura eller försäkringsbevis.

Telefon: + 46 (0)8 587 717 17

Mail: fga@se.falck.com

En besöks-/reseförsäkring för dig som skall besöka Norden och behöver ett så kallat Schengenvisum och som ännu inte har fyllt 80 år.

Denna försäkring ger dig ett bra skydd på din resa om du behöver sjukvård eller om ditt resgods blir skadat/försvinner.

Migrationsverket kräver dessutom att du har en reseförsäkring för att tilldela visum inom Schengenstaterna.
 

Premie

14 dagar: 2 677 kr 

1 månad: 4 465 kr

2 månader: 6 697 kr

3 månader: 8 483 kr

4 månader: 10 269 kr

6 månader: 13 841 kr

9 månader: 18 978 kr

12 månader: 22 325 kr

Premie

14 dagar: 4 449 kr

1 månad: 7 534 kr

2 månader: 11 302 kr

3 månader: 14 315 kr

4 månader: 17 330 kr

6 månader: 23 357 kr

9 månader: 32 022 kr

12 månader: 37 676 kr

Premie

14 dagar: 6 269 kr

1 månad: 10 447 kr

2 månader: 15 673 kr

3 månader: 19 851 kr

4 månader: 24 031 kr

6 månader: 32 389 kr

9 månader: 44 404 kr

12 månader: 52 239 kr

Moment B, C, F: 1 000 kr