• Vi kan hundförsäkringar!
 • Teckna Dolda fel på valpkull som tillägg
 • För valp 6 - 12 veckor

Valpkullsförsäkring

Att få en ny valpkull är en omtumlande och spännande tid. Se till att de små hundvalparna är försäkrade fram till leverans. Gefverts valpkullsförsäkring sträcker sig upp till en vecka efter leverans (max till 12 veckors ålder), så att den nya ägaren hinner skaffa en egen försäkring.

 • Vi kan hundförsäkringar!
 • Teckna Dolda fel på valpkull som tillägg
 • För valp 6 - 12 veckor

Om valpens nya ägare väljer att fortsatt försäkra hunden hos Gefvert får du som uppfödare tillbaka din försäkringskostnad på 100 kr/valp.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Veterinärvård
Liversättning
Allmänna villkor
Valpkull
Valpkull 2020
Särskilda villkor

Försäkringen gäller för behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall, samt för dödsfall eller försvunnen hund. Försäkringstagaren skall vara bosatt i Sverige, Norge, på Åland eller i Finland.

Ersättning

 • Ersättning betalas för skäliga veterinärarvoden.
 • Ersättning betalas för de veterinärvårdskostnader som överstiger självrisken.
 • Högsta ersättning per valp är valpens försäljningsvärde.
 • Legitimerad veterinär skall alltid anlitas.

Övrigt

Hunden skall vara frisk vid försäkringens tecknande.

Försäkringen kan nytecknas för valp som uppnått sex veckors ålder och gäller till och med leveransdagen plus sju dagar, dock längst till och med den dag valpen fyller 12 veckor.

Läs hela texten

Premie

Per valp, 100 kr

Självrisk

Dödsfall eller försvinnande, 0 kr

Veterinärvårdskostnader, 1 400 kr + 25 % av överskjutandekostnader

Försäkringsbeloppet motsvarar varje valps försäljningsvärde.

Om valpen kommer bort/blir sjuk/skadad/avlider gör du en skadeanmälan via webben eller genom att ringa kundservice. Vid veterinärvård kan även veterinären göra en direktreglering.

Skada skall anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt, senast inom sex månader. Anmäls den senare står försäkringsgivaren utan ansvar.

Erforderliga handlingar och begärda upplysningar, ska bifogas skadeanmälan

Har valpen kommit bort skall detta utan dröjsmål anmälas till polis och Gefvert. Du skall även annonsera i lokal media.

Har valpen inte återfunnits inom en månad skall skadeanmälan åtföljd av bestyrkande intyg sändas till Gefvert.

Läs hela texten
 • Resor, transporter, recept, föreskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel.
 • Förebyggande behandling, fakturerings- och intygskostnader.
 • Kostnad för uppläggning av journalkort.
 • Fördyrande veterinärvårdskostnader då veterinärbesök äger rum under jourtid utan att detta är erforderligt.
 • Avlivning, obduktion eller kremering.
 • Tandsjukdomar eller för borttagande av tandsten eller komplikationer vid tandsten.
 • Kostnader för undersökning och behandling av höftledsdysplasi.
 • Skada eller förlust som du uppsåtligen framkallat eller genom grov vårdslöshet, grov vanvård eller djurplågeri, orsakat.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet, dock tidigast från sex veckors ålder samt för ny ägare i sju dagar efter leverans, dock som längst t.o.m. tolv veckors ålder.

Betalning

Betalning sker via engångsfaktura.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för vår valpkullsförsäkring är Solid Försäkringar.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB