• Vi kan jakt!
 • 50 % rabatt om du har vår Jakthundsförsäkring
 • Ersätter plötslig skada eller förlust

Pejl & GPS - utrustningsförsäkring för jakt

Vi försäkrar din pejl- och GPS-utrustning. Försäkringen ersätter skada och förlust av utrustning. Dessutom får du 50 % rabatt på premie när du har din Jakthundsförsäkring hos oss på Gefvert. 

 • Vi kan jakt!
 • 50 % rabatt om du har vår Jakthundsförsäkring
 • Ersätter plötslig skada eller förlust

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Förlust av utrusningen
Gäller i hela världen
Plötslig och oförutsedd skada på utrusningen
Allmänna villkor
Pejl och GPS
Pejl och GPS
Särskilda villkor

Försäkringen ersätter skada och förlust av utrustning. Om du har en Jakthundsförsäkring hos Gefvert får du 50 % rabatt på premie.

Försäkringen ersätter

 • Plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av den försäkrade utrustningen om du har visat normal omsorg och aktsamhet (dock inte om du tappar bort eller förlägger utrustningen i skogen).
 • Försäkringen gäller i hela världen.
 • Försäkringen gäller subsidiärt i förhållande till befintlig hemförsäkring.

Försäkringen ersätter inte

 • Förlust eller skada som den försäkrade orsakat genom uppsåt eller grov vårdslöshet.
 • Skada som uppkommit vid bearbetning eller reparation om inte arbetet utförts av en allmänt erkänd fackman.
 • Skada som beror på fabrikationsfel eller materialfel, ålder, slitage.
Läs hela texten

Försäkringen gäller försäkringstagare som betalt försäkringspremie, i egenskap av ägare eller innehavare av försäkrat objekt.

Skadad eller förlorad egendom värderas till vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdiga objekt i sådant skick det hade före skadetillfället.

Objekt yngre än ett år värderas till aktuellt nyanskaffningsvärde.

Om skadan ersatts av befintlig hemförsäkring, står försäkringen för hemförsäkringens självrisk, dock högst 2 000 kr.

Premie

För dig med jakthundsförsäkring: 160 kr/år

För dig utan jakthundsförsäkring: 320 kr/år

Självrisk

Vid varje skadetillfälle: 100 kr

 

Läs hela texten

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i september.

Betalning

Separat tecknad försäkring tecknas helårsvis, tillägg på hundförsäkring följer denna.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för vår pejl & GPS-försäkring är Solid Försäkringar.

 

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB