• Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

Konstnärsförsäkring, en företagsförsäkring för konstnärer

En hemförsäkring täcker normalt sett inte skador som drabbar dig i din yrkesverksamhet. Vare sig det är din utrustning eller om du själv blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Därför ska du alltid ha en företagsförsäkring, även om ditt kontor/ateljé ligger i hemmet. 

 • Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Egendom

Här ingår:

Maskinerier/varor
Här avses, förutom datorer, telefoner etc, även övriga maskiner i rörelsen samt inventarier, papper, pennor etc, samt egen bekostad fast inredning. Som varor räknas exempelvis kopior, böcker, med mera som du har till fysisk försäljning. Som försäkringsbelopp skall du ta upp dagens nyanskaffningsvärdet av all sådan egendom i rörelsen. Det betyder att du ska beräkna vad det kostar att skaffa likvärdig egendom idag. 

Ritningar/arkivalier/datainformation
Här avses, förutom ditt arkiv och informationen i din dator (tänk på att det krävs daglig back-up för att försäkringen ska gälla) även originalritningar och andra originalhandlingar. I det här momentet brukar de 2 pbb som ingår automatiskt räcka för att ersätta vid eventuell skada.

Maskinförsäkring för datorutrustning yngre än 3 år
För datautrustning yngre än tre år ingår det, utöver ovanstående skadehändelser, även en s.k. maskinförsäkring, en form av allriskskydd som, med vissa undantag, ger ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada (exempelvis hårddiskkrasch) som inte täcks av grundskyddet. Högsta ersättning är 25 000 kr per skadetillfälle. Behöver du ett maskinförsäkringsskydd utöver detta kan du teckna tillägg.

Allrisk stationärt
Allriskskyddet innebär att din egendom (se punkten Maskinerier/varor) är skyddad mot plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada eller förlust, på angivna försäkringsställen.

Kunders egendom
Kan exempelvis vara material eller utrustning som du har lånat från en kund inför ett arbete. Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot brand-/inbrotts-/vattenskador på ditt försäkringsställe. Här kan du normalt nöja dig med det försäkringsbelopp som ingår i grundförsäkringen, 2 pbb.

Pengar och värdehandlingar
Här finns fasta belopp på vad som ingår 0,2–2 pbb, beroende på hur materialet har förvarats. Normalt sett görs inga ändringar.

Skada på hyrd lokal
Skador på hyrd lokal som uppstår p.g.a. inbrott, inbrottsförsök, brand eller vatten och där du enligt hyresavtalet svarar för skadan. 1 pbb.

Glas
I grundskyddet ingår skador på glasrutor som är högst 5 m2 stora. Har du glasrutor som är större måste du teckna tillägg för dessa om du ska ha möjlighet att få ut någon ersättning alls.

Skador på egendom i försäkrad lokal – brand, inbrott och vatten
De typer av skador som omfattas är i huvudsak de som kallas brand, inbrott och vatten och som drabbar egendom i försäkringslokalen.

I brandmomentet ingår inte bara brand utan även sådant som explosion, åsknedslag, elfenomen, sotutströmning, med mera. Inbrott täcker stöld och skadegörelse i samband med inbrott (under förutsättning att inbrottsskyddskraven är uppfyllda). Vatten innebär i huvudsak plötsligt och oförutsett läckage från ledningssystem eller installation till sådant. Utöver dessa skadehändelser finns det dessutom ett litet allriskskydd för all egendom på 25 000 kr per skadetillfälle.

Undantag
I villkoret för Egendomsförsäkringen finns ett generellt undantag där vissa typer av egendom som motorfordon och båtar är undantagen från försäkringen, även om fordonen är stillaststående. Om du vill ha den här typen av egendom försäkrad kontakta Gefvert kundservice för tilläggsförsäkring.

Maskinerier/Varor/Konst
100 000 kr
Uppehåll i Kollektivverkstad
5 pbb
Pengar och värdehandlingar i värdeskåp
1 pbb
Pengar och värdehandlingar på annat sätt i försäkringslokalen
0,2 pbb
Ritningar/arkivalier/datainformation
2 pbb
Skada på lokal samt glas
Ingår
Kunders egendom
2 pbb
Allrisk världen (ej under transport/utställning)
75 000 kr

Försäkringen gäller i hela världen. Exempel på situationer du får ersättning för:

 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop blir stulen på resa.
 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop åker i backen då du blir knuffad i en folksamling.
 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop faller i vattnet då du snubblar på landgången till en båt.
 • Din dator (högst tre år) får en hårddiskkrasch eller motsvarande skada sker på moderkort.
Avbrott med extrakostnader
Årsomsättning

Exempel på ersättning:

 • Tillfällig hyra av lokal medan din egen repareras efter en brand- eller vattenskada.
 • Hyra av dator medan din egen är på reparation.
 • Om din verksamhet är sådan att du har svårt att finna ersättningslokal får du ersättning för det avbrott i verksamheten som uppkommer.
Olycksfall
5 pbb

En olycka kan drabba vem som helst. Ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen. Med detta moment får du ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av ett olycksfall.

Tjänsteresa
Ingår

Vem försäkringen gäller för

Anställda, ägare och delägare hos försäkringstagaren omfattas av försäkringen. Försäkringen kan även utvidgas till att omfatta andra medföljande. Det ska framgå av försäkringsbrevet om försäkringen gäller med denna utvidgade omfattning.

Försäkringen gäller för personer som är bosatta i Norden och inskrivna i nordisk allmän försäkringskassa, om inte annat framgår av särskilda upplysningar nedan.

Särskilda upplysningar:

 • Försäkringen gäller i hela världen, dock inte i länder/områden där Svenska Utrikesdepartementet avråder från alla resor (för mer information, se aktuella försäkringsvillkor)
 • Bortsett från momenten invaliditet- och dödsfallsersättning, gäller försäkringen utan åldersgräns. För försäkrad som fyllt 70 år gäller maximalt försäkringsbelopp 300 000 SEK vid invaliditet och 100 000 SEK vid dödsfall. För personer under 18 år gäller maximalt försäkringsbelopp 50 000 SEK vid dödsfall.
 • Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga ersättningsmoment förutom för momentet rättsskydd som gäller med en självrisk om 20% av kostnaden, dock lägst 1 000 SEK.
 • Tillval Avbeställning - Det framgår av ditt försäkringsbrev om momentet avbeställning ingår.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen (se dock särskilda upplysningar ovan) i upp till 180 dagar i sträck. Försäkringen gäller även under semester som är i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands under högst 45 dagar. Semesterperioden kan ej överstiga halva tjänstereseperioden.

Trygghet

Blir den försäkrade sjuk eller skadad, ska Gouda Alarm kontaktas. Larmcentralen har öppet dygnet runt och kan vägleda den drabbade i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Gouda Alarms läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid tillgängliga – allt för att den försäkrade ska känna sig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.

Villkor

Vid skadereglering gäller aktuella, fullständiga villkor för tjänsteresevillkor SVGO.

Omfattning

Högsta ersättningsbelopp per person

Sjukdom, skada och olycksfall  
Vårdkostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Sjuktransport Nödvändiga och skäliga kostnader
Hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader
Alternativ vård Nödvändiga och skäliga kostnader
Läkarintyg Nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader vid sjukhusvistelse 15 000
Tandvård vid akuta besvär Nödvändiga och skäliga kostnader
Tandvård vid olycksfall Nödvändiga och skäliga kostnader
Ändrat förläggningssätt Maximalt 60 dagar
Skadade personliga tillhörigheter vid olycksfall 2 000
Tillkallelse - Hemkallelse Max 2 anhöriga
Ledsagare Maximalt 60 dagar
Resor med särskilt transportmedel Nödvändiga och skäliga kostnader
Träning och omskolning Ej omfattat
Konvalescensersättning Ej omfattat

Förändring av miljö

Ej omfattat

Hjälpmedel

Ej omfattat

Ersättare

Ej omfattat

Resegaranti

 

Sjukledsagare

Nödvändiga och skäliga kostnader

Max 2 anhöriga

Reseavbrott

Nödvändiga och skäliga kostnader

Utplacering av ersättningsperson

Nödvändiga och skäliga kostnader

Återupptagen tjänsteresa efter avbrott

Nödvändiga och skäliga kostnader

Outnyttjad resekostnad om ingen ersättare sänds ut eller om den

försäkrade ej återupptar sin tjänsteresa

Ej omfattat

Försening allmänt färdmedel över 3 timmar

1 500

Missad avresa

15 000

Olycksfall

 

Medicinsk invaliditet

500 000

Ekonomisk invaliditet

500 000

Dödsfall pga olycksfall

300 000

Dödsfall pga sjukdom/smitta

Ej omfattat

Hjälpmedel

30 000

Egendom

 

Personlig lösegendom

50 000

- varav stöldbegärlig egendom

25 000

Företagets egendom

10 000

Resehandlingar

15 000

Kontanter

5 000

Merkostnader i samband med egendomsskada

5 000

Bagageförsening

 

Vid utresa

6 000

Vid utresa, ytterligare ersättning efter 24 h

Ej omfattat

Vid hemresa

1 500

Ansvarsskydd

10 000 000

Rättsskydd

100 000

Personlig säkerhet & krishantering

 

Akut kristerapi och krispsykologisk behandling

25 000

Personskada vid överfall

750 000

Krigsskador

Maximalt 90 dagar

Evakuering

50 000

Oförmåga att resa ut ur krigsdrabbat land/område

50 000

Kidnappning & gisslantagning - Ersättning för psykiskt / fysiskt lidande

225 000 SEK (2 500 SEK/dygn)

Kidnappning & gisslantagning - Transport, kost och logi för två nära anhöriga

100 000

Självriskskydd

Ej omfattat

AVBESTÄLLNING: Vid avbeställning eller ombokning av resa

25 000 SEK/biljett, maximalt 50 000 SEK/skadetillfälle

 

 

Avbeställningsskydd
Tecknas som tillägg
Rättsskydd
5 pbb

Rättsskydd lämnas om försäkringen har varit gällande under en sammanhängande tid av minst två år när tvisten uppkommer. Om försäkringen inte har varit gällande i två år lämnas ändå rättsskydd i de fall händelsen/omständigheten som ligger till grund för tvisten inträffat sedan försäkringen tecknades.

Ansvar
10 000 000 kr

Vid dessa fall åtar sig Försäkringsgivaren att för din räkning:

 • Utreda om skadeståndsansvar föreligger.
 • Förhandla med den som kräver skadestånd.
 • Föra din talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som du åsamkats och som du inte kan få ut av motpart eller annan.
 • Betala det skadestånd som du är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt.
Utställning
100 000 kr
 • Utställningsförsäkringen ger skydd mot plötslig och oförutsedd skada på, eller förlust av, den försäkrade konsten.
 • Den gäller inom hela Norden, upp till 30 dagar.
 • Försäkringen gäller inklusive transport till och från utställningen.

Om utställningen skall vara längre än 30 dagar och/eller ta plats utanför Norden kontakta Gefvert för tilläggsförsäkring.

Transport
100 000 kr

Försäkringen täcker:

 • Sådant som du själv transporterar,
 • Sådant som transporteras med post, transportföretag och dylikt.

Godset skall vara handelsmässigt förpackat och stuvat, d.v.s. det skall kunna tåla de påfrestningar som en transport normalt innebär. Vad som kan ersättas är sådana exceptionella händelser såsom krock, dikeskörning, att det tappas i marken, etc.

​​​​​​Om ni är flera företag som delar lokal kan ni istället för att teckna individuella försäkringar teckna till en person/firma på den Företagsförsäkring som finns.

Egendom & Ansvar 1 000 kr
Avbrott i verksamhet 24 timmars karens
Rättsskyddsskador 10 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr
Tjänsteresa, rättskydd, 20 % av kostnaderna, lägst 0,2 pbb
Tjänsteresa, övrigt, Ingen självrisk

Försäkringsbeloppet ska motsvara den sammanlagda kostnaden för att återställa den försäkrade egendomen. För Företagsförsäkring beräknas försäkringsbeloppen enligt följande:

Maskinerier/inventarier

 • Vad det kostar att köpa allting nytt idag.

Varor

 • För unika objekt (konstverk eller liknande) förväntat försäljningsvärde minus eventuella provisioner.
 • För övriga varor vad det kostar att återanskaffa dem.

Allrisk-/kameraförsäkring gäller följande

Nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny och som är högst;

 • ett år för dator, mobiltelefon, iPad och liknande
 • tre år för digital foto-/filmutrustning (digitala hus, - bakstycken och - kompaktkameror)
 • fem år för analog foto-/filmutrustning (d.v.s. allt övrigt)

Dagsvärdet för utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående.

I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Vilken skyddsklass som gäller dig framgår av försäkringsbeviset. Är du osäker eller har frågor kontakta kundservice.

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår, kvartal eller månadsvis. Det sista kräver dock autogiro.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Servicekort

Ditt servicekort för Tjänstereseförsäkringen hittar du här.

Skadeanmälan / Försäkringsnummer

Alla skador inklusive avbeställningar anmäls direkt till försäkringsgivaren Gouda här. Ange försäkringsnummer 30612921.

Akuta ärenden

Är ditt ärende akut anmäls det till Gouda Alarm +45 69 66 10 10 alternativt alarm@gouda.dk

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Företagsförsäkringen är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB