• Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

Journalistförsäkring, en företagsförsäkring för din verksamhet som är frilansande journalister

En hemförsäkring täcker normalt sett inte skador som drabbar dig i din yrkesverksamhet. Vare sig det är din utrustning eller om du själv blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Därför ska du alltid ha en företagsförsäkring, även om ditt kontor/ateljé ligger i hemmet. 

 • Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Egendom
Rån
4 pbb 4 pbb
Maskinerier/Varor
100 000 kr 75 000 kr
Ritningar/arkivalier/datainformation
2 pbb* 2 pbb
Pengar och värdehandlingar i värdeskåp
2 pbb 2 pbb
Pengar och värdehandlingar på annat sätt i försäkringslokalen
0,2 pbb 0,2 pbb
Skada på lokal samt fönsterglas
Ingår Ingår ej
Kunders egendom
1 pbb 1 pbb
Allrisk omhändertagen egendom
Tillägg Teckna Journalistförsäkring
Allrisk Världen
1 pbb eller 0,5 pbb Teckna Journalistförsäkring

Försäkringen gäller i hela världen. Exempel på situationer du får ersättning för:

 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop blir stulen på resa.
 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop åker i backen då du blir knuffad i en folksamling.
 • Din mobiltelefon, kamera eller laptop faller i vattnet då du snubblar på landgången till en båt.
 • Din dator (högst tre år) får en hårddiskkrasch eller motsvarande skada sker på moderkort.
Avbrott med Extrakostnader
Årsomsättning Teckna Journalistförsäkring

Exempel på ersättning:

 • Tillfällig hyra av lokal medan din egen repareras efter en brand- eller vattenskada.
 • Hyra av dator medan din egen är på reparation.
 • Om din verksamhet är sådan att du har svårt att finna ersättningslokal får du ersättning för det avbrott i verksamheten som uppkommer.
Tjänsteresa
Ingår Teckna Journalistförsäkring

Vem försäkringen gäller för

Anställda, ägare och delägare hos försäkringstagaren omfattas av försäkringen. Försäkringen kan även utvidgas till att omfatta andra medföljande. Det ska framgå av försäkringsbrevet om försäkringen gäller med denna utvidgade omfattning.

Försäkringen gäller för personer som är bosatta i Norden och inskrivna i nordisk allmän försäkringskassa, om inte annat framgår av särskilda upplysningar nedan.

Särskilda upplysningar:

 • Försäkringen gäller i hela världen, dock inte i länder/områden där Svenska Utrikesdepartementet avråder från alla resor (för mer information, se aktuella försäkringsvillkor)
 • Bortsett från momenten invaliditet- och dödsfallsersättning, gäller försäkringen utan åldersgräns. För försäkrad som fyllt 70 år gäller maximalt försäkringsbelopp 300 000 SEK vid invaliditet och 100 000 SEK vid dödsfall. För personer under 18 år gäller maximalt försäkringsbelopp 50 000 SEK vid dödsfall.
 • Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga ersättningsmoment förutom för momentet rättsskydd som gäller med en självrisk om 20% av kostnaden, dock lägst 1 000 SEK.
 • Tillval Avbeställning - Det framgår av ditt försäkringsbrev om momentet avbeställning ingår.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen (se dock särskilda upplysningar ovan) i upp till 180 dagar i sträck. Försäkringen gäller även under semester som är i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands under högst 45 dagar. Semesterperioden kan ej överstiga halva tjänstereseperioden.

Trygghet

Blir den försäkrade sjuk eller skadad, ska Gouda Alarm kontaktas. Larmcentralen har öppet dygnet runt och kan vägleda den drabbade i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Gouda Alarms läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid tillgängliga – allt för att den försäkrade ska känna sig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.

Villkor

Vid skadereglering gäller aktuella, fullständiga villkor för tjänsteresevillkor SVGO.

Omfattning

Högsta ersättningsbelopp per person

Sjukdom, skada och olycksfall  
Vårdkostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Sjuktransport Nödvändiga och skäliga kostnader
Hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader
Alternativ vård Nödvändiga och skäliga kostnader
Läkarintyg Nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader vid sjukhusvistelse 15 000
Tandvård vid akuta besvär Nödvändiga och skäliga kostnader
Tandvård vid olycksfall Nödvändiga och skäliga kostnader
Ändrat förläggningssätt Maximalt 60 dagar
Skadade personliga tillhörigheter vid olycksfall 2 000
Tillkallelse - Hemkallelse Max 2 anhöriga
Ledsagare Maximalt 60 dagar
Resor med särskilt transportmedel Nödvändiga och skäliga kostnader
Träning och omskolning Ej omfattat
Konvalescensersättning Ej omfattat

Förändring av miljö

Ej omfattat

Hjälpmedel

Ej omfattat

Ersättare

Ej omfattat

Resegaranti

 

Sjukledsagare

Nödvändiga och skäliga kostnader

Max 2 anhöriga

Reseavbrott

Nödvändiga och skäliga kostnader

Utplacering av ersättningsperson

Nödvändiga och skäliga kostnader

Återupptagen tjänsteresa efter avbrott

Nödvändiga och skäliga kostnader

Outnyttjad resekostnad om ingen ersättare sänds ut eller om den

försäkrade ej återupptar sin tjänsteresa

Ej omfattat

Försening allmänt färdmedel över 3 timmar

1 500

Missad avresa

15 000

Olycksfall

 

Medicinsk invaliditet

500 000

Ekonomisk invaliditet

500 000

Dödsfall pga olycksfall

300 000

Dödsfall pga sjukdom/smitta

Ej omfattat

Hjälpmedel

30 000

Egendom

 

Personlig lösegendom

50 000

- varav stöldbegärlig egendom

25 000

Företagets egendom

10 000

Resehandlingar

15 000

Kontanter

5 000

Merkostnader i samband med egendomsskada

5 000

Bagageförsening

 

Vid utresa

6 000

Vid utresa, ytterligare ersättning efter 24 h

Ej omfattat

Vid hemresa

1 500

Ansvarsskydd

10 000 000

Rättsskydd

100 000

Personlig säkerhet & krishantering

 

Akut kristerapi och krispsykologisk behandling

25 000

Personskada vid överfall

750 000

Krigsskador

Maximalt 90 dagar

Evakuering

50 000

Oförmåga att resa ut ur krigsdrabbat land/område

50 000

Kidnappning & gisslantagning - Ersättning för psykiskt / fysiskt lidande

225 000 SEK (2 500 SEK/dygn)

Kidnappning & gisslantagning - Transport, kost och logi för två nära anhöriga

100 000

Självriskskydd

Ej omfattat

AVBESTÄLLNING: Vid avbeställning eller ombokning av resa

25 000 SEK/biljett, maximalt 50 000 SEK/skadetillfälle

 

 

Avbeställningsskydd tjänsteresa
Ingår Teckna Journalistförsäkring
Rättsskydd
5 pbb 5 pbb

Rättsskydd lämnas om försäkringen har varit gällande under en sammanhängande tid av minst två år när tvisten uppkommer. Om försäkringen inte har varit gällande i två år lämnas ändå rättsskydd i de fall händelsen/omständigheten som ligger till grund för tvisten inträffat sedan försäkringen tecknades.

Olycksfall
Ingår Ingår

En olycka kan drabba vem som helst. Ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen. Med detta moment får du ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av ett olycksfall.

Ansvar skadestånd för vållande av skada
10 000 000 kr 10 000 000 kr

Vid dessa fall åtar sig Försäkringsgivaren att för din räkning:

 • Utreda om skadeståndsansvar föreligger.
 • Förhandla med den som kräver skadestånd.
 • Föra din talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som du åsamkats och som du inte kan få ut av motpart eller annan.
 • Betala det skadestånd som du är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt.

I våra företagsförsäkringar erbjuder vi en grundpremie till ett uppskattat egendomsskydd. Om värdet på din egendom överskrider grundskyddet meddela oss detta så att du inte är underförsäkrad.

Självrisk

Egendom & Ansvar 1 000 kr

Avbrott i verksamhet 24 timmars karens

Rättsskyddsskador 10 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Tjänsteresa, rättsskydd 20 % av kostnaderna, lägst 0,2 pbb

Tjänsteresa, övrigt Ingen självrisk

**Ytterligare person/firma på försäkring
Om ni är flera företag som delar lokal kan ni istället för att teckna individuella försäkringar teckna till en person/firma på den Företagsförsäkring som finns.

Läs hela texten

Försäkringsbeloppet ska motsvara den sammanlagda kostnaden för att återställa den försäkrade egendomen.

För Företagsförsäkring beräknas försäkringsbeloppen enligt följande:
Maskinerier/inventarier:

Vad det kostar att köpa allting nytt idag.

Varor:

För unika objekt (konstverk eller liknande) förväntat försäljningsvärde minus eventuella provisioner.

För övriga varor vad det kostar att återanskaffa dem.

För Allrisk gäller följande:
Nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny och som är högst;

ett år för dator, mobiltelefon, iPad och liknande

tre år för digital foto-/filmutrustning (digitala hus, - bakstycken och - kompaktkameror)

fem år för analog foto-/filmutrustning (d.v.s. allt övrigt)

Dagsvärdet för utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående.

Läs hela texten

I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Vilken skyddsklass som gäller dig framgår av försäkringsbeviset. Är du osäker eller har frågor kontakta kundservice.

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår, kvartal eller månadsvis. Det sista kräver dock autogiro.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Servicekort

Ditt servicekort för Tjänstereseförsäkringen hittar du här.

Skadeanmälan / Försäkringsnummer

Alla skador inklusive avbeställningar anmäls direkt till försäkringsgivaren Gouda här. Ange försäkringsnummer 30612921.

Akuta ärenden

Är ditt ärende akut anmäls det till Gouda Alarm +45 69 66 10 10 alternativt alarm@gouda.dk

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Företagsförsäkringen är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB