• Medförsäkra familjen
 • Obegränsade resdagar utomlands
 • Giltig i hela världen

Gefvert Tjänstereseförsäkring

Sidan är under uppdatering.

 • Medförsäkra familjen
 • Obegränsade resdagar utomlands
 • Giltig i hela världen

Gefvert erbjuder en tjänstereseförsäkring som kan anpassas såväl till det lilla som det medelstora företaget. Den skyddar dig samt dina anställda. Den inkluderar ett generöst avbeställningsskydd och möjligheten att medförsäkra familjen under tjänsteresa.

Försäkringen gäller när du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands, till och från din arbetsplats, möten, etc. Om du blir sjuk eller skadad så att du hindras från att arbeta täcker försäkringen de merkostnader som kan uppstå för att få klart ett arbete i tid. Försäkringen har inga inskränkningar vad avser hur stor andel av resdagarna som får företas utanför Sverige. Försäkringen är giltig i hela världen.

1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

 

Sjukdom, skada och olycksfall
Vårdkostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Sjuktransport
Nödvändiga och skäliga kostnader
Hemtransport
Nödvändiga och skäliga kostnader
Alternativ vård
Nödvändiga och skäliga kostnader
Läkarintyg
Nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader vid sjukhusvistelse
15 000 kr
Tandvård vid akuta besvär
Nödvändiga och skäliga kostnader
Tandvård vid olycksfall
Nödvändiga och skäliga kostnader
Ändrat förläggningssätt
Maximalt 60 dagar
Skadade personliga tillhörigheter vid olycksfall
2 000 kr
Tillkallelse - Hemkallelse
Max 2 anhöriga
Ledsagare
Maximalt 60 dagar
Resor med särskilt transportmedel
Nödvändiga och skäliga kostnader
Träning och omskolning
Ej omfattat
Konvalescensersättning
Ej omfattat
Förändring av miljö
Ej omfattat
Hjälpmedel
Ej omfattat
Ersättare
Ej omfattat
Resegaranti
Sjukledsagare
Nödvändiga och skäliga kostnader Max 2 anhöriga
Reseavbrott
Nödvändiga och skäliga kostnader
Utplacering av ersättningsperson
Nödvändiga och skäliga kostnader
Återupptagen tjänsteresa efter avbrott
Nödvändiga och skäliga kostnader
Outnyttjad resekostnad om ingen ersättare sänds ut eller om den försäkrade ej återupptar sin tjr
Ej omfattat
Försening allmänt färdmedel över 3 timmar
1 500 kr
Missad avresa
15 000 kr
Olycksfall
Medicinsk invaliditet
500 000 kr
Ekonomisk invaliditet
500 000 kr
Dödsfall pga olycksfall
300 000 kr
Dödsfall pga sjukdom/smitta
Ej omfattat
Hjälpmedel
30 000 kr
Egendom
Personlig lösegendom
50 000 kr
- varav stöldbegärlig egendom
25 000 kr
Företagets egendom
10 000 kr
Resehandlingar
15 000 kr
Kontanter
5 000 kr
Merkostnader i samband med egendomsskada
5 000 kr
Bagageförsening
Vid utresa
6 000 kr
Vid utresa, ytterligare ersättning efter 24 h
Ej omfattat
Vid hemresa
1 500 kr
Ansvarsskydd
10 000 000 kr
Rättsskydd
100 000 kr
Personlig säkerhet & krishantering
Akut kristerapi och krispsykologisk behandling
25 000 kr
Personskada vid överfall
750 000 kr
Krigsskador
Maximalt 90 dagar
Evakuering
50 000 kr
Oförmåga att resa ut ur krigsdrabbat land/område
50 000 kr
Kidnappning & gisslantagning - Ersättning för psykiskt / fysiskt lidande
225 000 SEK (2 500 SEK/dygn)
Kidnappning & gisslantagning - Transport, kost och logi för två nära anhöriga
100 000 kr
Självriskskydd
Ej omfattat
AVBESTÄLLNING: Vid avbeställning eller ombokning av resa
25 000 kr/biljett, maximalt 50 000 kr/skadetillfälle
För den anställde
Ingår
För den anställdes familj
Tillägg

I försäkringen ingår bland annat resgods-, ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt avbeställningsskydd.

Försäkringen gäller:

 • När du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands,
 • till och från din arbetsplats, möten, etc,
 • om du blir sjuk eller skadad så att du hindras från att arbeta täcker försäkringen de merkostnader som kan uppstå för att få klart ett arbete i tid,
 • dödsfalls- och invaliditetsersättning,
 • nödvändig hemresa, reseavbrott, som personliga tillhörigheter m.m.,
 • den skyddar dig + samtliga anställda,
 • du kan medförsäkra kunder, kollegor, familjemedlemmar som följer med på affärsresa,
 • försäkringen är giltig i hela världen.

För aktuell premie kontakta Gefvert kundservice.

Ett tillägg för reseförsäkring och avbeställning kan tecknas som medförsäkrar familjen. Kontakta Gefvert kundservice för aktuell premie. 

 • Reseförsäkring/familj
 • Avbeställning/familj
 • Kombo/familj

Tillägget förutsätter att den anställde namnges i försäkringsbeviset.

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår, kvartal eller månadsvis. Det sista kräver dock autogiro.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för våra tjänstereseförsäkringar är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare