• Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

Företagsförsäkring för filmare

En hemförsäkring täcker normalt sett inte skador som drabbar dig i din yrkesverksamhet. Vare sig det är din utrustning eller om du själv blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Därför ska du alltid ha en företagsförsäkring, även om ditt kontor/ateljé ligger i hemmet. 

 • Kostnadsfri rådgivning
 • Försäkringar framtagna i samarbete med professionella utövare
 • Välj omfattning på försäkringen 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Boka rådgivning

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
Egendom

Här ingår:

Maskinerier/varor
Här avses, förutom datorer, telefoner etc, även övriga maskiner i rörelsen samt inventarier, papper, pennor etc. Som varor räknas exempelvis kopior, böcker, med mera som du har till fysisk försäljning. Som försäk- ringsbelopp skall du ta upp dagens nyanskaffnings- värdet av all sådan egendom i rörelsen. Det betyder att du ska beräkna vad det kostar att skaffa likvärdig egendom idag.

Ritningar/arkivalier/datainformation
Här avses, förutom ditt arkiv och informationen i din dator (tänk på att det krävs daglig back-up för att försäkringen ska gälla) även originalritningar och andra originalhandlingar.

Maskinförsäkring för datorutrustning yngre än 3 år
För datautrustning yngre än tre år ingår det, utöver ovanstående skadehändelser, även en s.k. maskin- försäkring, en form av allriskskydd som, med vissa undantag, ger ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada (exempelvis hårddiskkrasch) som inte täcks av grundskyddet.

Kunders egendom
Kan exempelvis vara material eller utrustning som du har lånat från en kund inför ett arbete. Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot brand-/inbrotts-/vattenskador på ditt försäkrings- ställe. Här kan du normalt nöja dig med det försäk- ringsbelopp som ingår i grundförsäkringen, 2 pbb.

Omhändertagen egendom
I försäkringen ingår ett allriskmoment för kunders egendom som ska fotograferas, samt hyrd och lånad rekvisita. Detta moment gäller i hela världen. Försäk- ringsbeloppet går att höja.

Pengar och värdehandlingar
Här finns fasta belopp på vad som ingår beroende på hur materialet har förvarats. Normalt sett görs inga ändringar.

Förmögenhetsbrott
Detta moment skyddar dig om någon anställd skulle göra sig skyldig till stöld, bedrägeri, förskingring (från dig eller kund) eller liknande. Försäkringen ersätter:

• Den ekonomiska skada din arbetstagare vållat.
• Din skadeståndsskyldighet mot tredje för vilken din arbetstagare vållat skada.

Fönsterglas
I grundskyddet ingår skador på glasrutor som är högst 5 m2 stora. Om du har glasrutor som är större måste du teckna tillägg för dessa.

Skada på hyrd lokal
Skador på hyrd lokal som uppstår p.g.a. inbrott, inbrotts- försök, brand eller vatten och där du enligt hyresavtalet svarar för skadan. 

Undantag
I villkoret för Egendomsförsäkringen finns ett generellt undantag där vissa typer av egendom som motorfordon och båtar är undantagen från försäkringen, även om fordonen är stillaststående. Om du vill ha den här typen av egendom försäkrad kontakta Gefverts kundservice för tilläggsförsäkring.

Skador på egendom i försäkrad lokal –brand, inbrott och vatten
De typer av skador som omfattas är i huvudsak de som kallas brand, inbrott och vatten och som drabbar egendom i försäkringslokalen. I brandmomentet ingår inte bara brand utan även sådant som explosion, åsknedslag, elfenomen, sotutströmning, med mera. Inbrott täcker stöld och skadegörelse i samband med inbrott (under förutsättning att inbrottsskyddskraven är uppfyllda). Vatten innebär i huvudsak plötsligt och oförutsett läckage från ledningssystem eller installation till sådant. Utöver dessa skadehändelser finns det dessutom ett litet allriskskydd för all egendom. 

Kamera och teknik
0/50 000 kr Tecknas separat
Maskinerier/varor
50 000 kr 125 000 kr
Pengar och värdehandlingar i värdeskåp
2 pbb* 2 pbb
Pengar och värdehandlingar på annat sätt i försäkringslokalen
0,2 pbb* 0,2 pbb
Ritningar/arkivalier/datainformation
2 pbb* 2 pbb*
Kunders egendom
1 pbb* 1 pbb
Allrisk omhändertagen egendom
50 000 kr 50 000 kr
Allrisk stationärt
15 000 kr 25 000 kr
Avbrott med extrakostnader
Årsomsättning Årsomsättning

Exempel på ersättning:

 • Tillfällig hyra av lokal medan din egen repareras efter en brand- eller vattenskada.
 • Hyra av dator medan din egen är på reparation.
 • Om din verksamhet är sådan att du har svårt att finna ersättningslokal får du ersättning för det avbrott i verksamheten som uppkommer.
Ansvar skadestånd för vållande av skada
10 000 000 kr 10 000 000 kr

Vid dessa fall åtar sig Försäkringsgivaren att för din räkning:

 • Utreda om skadeståndsansvar föreligger.
 • Förhandla med den som kräver skadestånd.
 • Föra din talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som du åsamkats och som du inte kan få ut av motpart eller annan.
 • Betala det skadestånd som du är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt.
Rättsskydd inkl. upphovsrättstvister
5 pbb 5 pbb

Rättsskydd lämnas om försäkringen har varit gällande under en sammanhängande tid av minst två år när tvisten uppkommer. Om försäkringen inte har varit gällande i två år lämnas ändå rättsskydd i de fall händelsen/omständigheten som ligger till grund för tvisten inträffat sedan försäkringen tecknades.

Förmögenhetsbrott
75 000 kr

Försäkringen ersätter:

 • Förmögenhetsförlusten.
 • Vid krav på skadestånd för Försäkringsgivaren din talan samt betalar rättegångs- och vissa skiljedomskostnader.
Olycksfall
5 pbb 5 pbb

En olycka kan drabba vem som helst. Ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen. Med detta moment får du ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av ett olycksfall.

Tjänsteresa
Ingår Ingår

Vem försäkringen gäller för

Anställda, ägare och delägare hos försäkringstagaren omfattas av försäkringen. Försäkringen kan även utvidgas till att omfatta andra medföljande. Det ska framgå av försäkringsbrevet om försäkringen gäller med denna utvidgade omfattning.

Försäkringen gäller för personer som är bosatta i Norden och inskrivna i nordisk allmän försäkringskassa, om inte annat framgår av särskilda upplysningar nedan.

Särskilda upplysningar:

 • Försäkringen gäller i hela världen, dock inte i länder/områden där Svenska Utrikesdepartementet avråder från alla resor (för mer information, se aktuella försäkringsvillkor)
 • Bortsett från momenten invaliditet- och dödsfallsersättning, gäller försäkringen utan åldersgräns. För försäkrad som fyllt 70 år gäller maximalt försäkringsbelopp 300 000 SEK vid invaliditet och 100 000 SEK vid dödsfall. För personer under 18 år gäller maximalt försäkringsbelopp 50 000 SEK vid dödsfall.
 • Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga ersättningsmoment förutom för momentet rättsskydd som gäller med en självrisk om 20% av kostnaden, dock lägst 1 000 SEK.
 • Tillval Avbeställning - Det framgår av ditt försäkringsbrev om momentet avbeställning ingår.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen (se dock särskilda upplysningar ovan) i upp till 180 dagar i sträck. Försäkringen gäller även under semester som är i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands under högst 45 dagar. Semesterperioden kan ej överstiga halva tjänstereseperioden.

Trygghet

Blir den försäkrade sjuk eller skadad, ska Gouda Alarm kontaktas. Larmcentralen har öppet dygnet runt och kan vägleda den drabbade i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Gouda Alarms läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid tillgängliga – allt för att den försäkrade ska känna sig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.

Villkor

Vid skadereglering gäller aktuella, fullständiga villkor för tjänsteresevillkor SVGO.

Omfattning

Högsta ersättningsbelopp per person

Sjukdom, skada och olycksfall  
Vårdkostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Sjuktransport Nödvändiga och skäliga kostnader
Hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader
Alternativ vård Nödvändiga och skäliga kostnader
Läkarintyg Nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader vid sjukhusvistelse 15 000
Tandvård vid akuta besvär Nödvändiga och skäliga kostnader
Tandvård vid olycksfall Nödvändiga och skäliga kostnader
Ändrat förläggningssätt Maximalt 60 dagar
Skadade personliga tillhörigheter vid olycksfall 2 000
Tillkallelse - Hemkallelse Max 2 anhöriga
Ledsagare Maximalt 60 dagar
Resor med särskilt transportmedel Nödvändiga och skäliga kostnader
Träning och omskolning Ej omfattat
Konvalescensersättning Ej omfattat

Förändring av miljö

Ej omfattat

Hjälpmedel

Ej omfattat

Ersättare

Ej omfattat

Resegaranti

 

Sjukledsagare

Nödvändiga och skäliga kostnader

Max 2 anhöriga

Reseavbrott

Nödvändiga och skäliga kostnader

Utplacering av ersättningsperson

Nödvändiga och skäliga kostnader

Återupptagen tjänsteresa efter avbrott

Nödvändiga och skäliga kostnader

Outnyttjad resekostnad om ingen ersättare sänds ut eller om den

försäkrade ej återupptar sin tjänsteresa

Ej omfattat

Försening allmänt färdmedel över 3 timmar

1 500

Missad avresa

15 000

Olycksfall

 

Medicinsk invaliditet

500 000

Ekonomisk invaliditet

500 000

Dödsfall pga olycksfall

300 000

Dödsfall pga sjukdom/smitta

Ej omfattat

Hjälpmedel

30 000

Egendom

 

Personlig lösegendom

50 000

- varav stöldbegärlig egendom

25 000

Företagets egendom

10 000

Resehandlingar

15 000

Kontanter

5 000

Merkostnader i samband med egendomsskada

5 000

Bagageförsening

 

Vid utresa

6 000

Vid utresa, ytterligare ersättning efter 24 h

Ej omfattat

Vid hemresa

1 500

Ansvarsskydd

10 000 000

Rättsskydd

100 000

Personlig säkerhet & krishantering

 

Akut kristerapi och krispsykologisk behandling

25 000

Personskada vid överfall

750 000

Krigsskador

Maximalt 90 dagar

Evakuering

50 000

Oförmåga att resa ut ur krigsdrabbat land/område

50 000

Kidnappning & gisslantagning - Ersättning för psykiskt / fysiskt lidande

225 000 SEK (2 500 SEK/dygn)

Kidnappning & gisslantagning - Transport, kost och logi för två nära anhöriga

100 000

Självriskskydd

Ej omfattat

AVBESTÄLLNING: Vid avbeställning eller ombokning av resa

25 000 SEK/biljett, maximalt 50 000 SEK/skadetillfälle

 

 

Avbeställningsskydd tjänsteresa
25 000 kr 25 000 kr
Avbeställningsskydd vid uppdrag
Tecknas separat Tecknas separat
Överfallsskydd vid rån och överfall
200 000 kr 200 000 kr

Kan du inte få ut skadeståndet från gärningsmannen för att han är okänd eller inte kan betala, kan försäkringen träda in.

Bild-/filmarkiv

Vi ger dig 50 % rabatt på premie om bilderna förvaras brandskyddat.

Allrisk disponerad egendom

Din verksamhet är kanske sådan att du ibland lånar utrustning från din uppdragsgivare. Så länge du visar normal omsorg och aktsamhet skyddar detta moment mot plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador/förluster, vare sig det är du, dina medarbetare eller din kund som orsakat det.

Utökad Maskinförsäkring

Försäkringen är ett allriskskydd som, med vissa undantag, ger ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada som inte täcks av grundskyddet. Om du vill teckna till någon utrustning skicka in en lista med namn, nummer och värden på de objekt du vill ha försäkrade till Gefverts kundervice.

Allmänna villkor
N15 Maskinförsäkring
2015 N01 4 Kombinerad Företagsförsäkring
-
2015 N11 3 Extrakostnadsförsäkring
2015 N26 3 Förmögenhetsbrott
2015 R10 2 Rättsskyddsförsäkring
2015 T20 2 Tjänstereseförsäkring
2018 Företagsförsäkring F3-3
x
2017 N00-4 Allmänna bestämmelser
KGO 190101
Kollektiv Gruppolycksfallsförsäkring
T21-2 Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd
2020 N00 5 Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser
Ålands_Omfattnings Business Flex_2021
Ålands_Omfattnings Business Flex_2021
Ålands_SVAA_2021
Allmänna avtalsbestämmelser
Ålands_SVEK-3_2021
Extrakostnadsförsäkring
Ålands_SVGO-1_2021
Tjänsteresevillkor Gouda
Ålands_SVKF-3_2021
Kombinerad Företagsförsäkring
Ålands_SVKL-2_2021
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Ålands_SVSJ-3_2021
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga
Ålands_SVÖF-2_2021
Överfallsförsäkring
Ålands_F1-5
FÖRETAGSFÖRSÄKRING F1:5 2022 11 01 I anslutning till SVKF, SVKL och SVOF
Ålands_F2-5
FÖRETAGSFÖRSÄKRING F2:5 2022 11 01 I anslutning till SVKF, SVKL och SVOF
Ålands_F3-5
FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:5 2023 05 01 I anslutning till SVKF, SVKL och SVOF
Ålands_F4-5
FÖRETAGSFÖRSÄKRING F4:5 2023 05 01 I anslutning till SVKF, SVKL och SVOF
Ålands_F5-5
FÖRETAGSFÖRSÄKRING F5:5 2023 05 01 I anslutning till SVKF, SVKL och SVOF
Särskilda villkor
A15 Produktionsförsäkring egendomsskada
Produktionsförsäkring egendomsskada
T02 Utställningsförsäkring
T10 Varutransportförsäkring
A16 Arbetsoförmåga
N23:3 Förmögenhetsansvar
2018 Avbeställningsskydd uppdrag
x
T22-2 Produktionskostnadsförsäkring
Produktionskostnadsförsäkring

Du kan välja att teckna Företag Hemma Bas eller Kombi. Kombi ingår då Kamera & Teknik inom Norden för 50 000 kr. Om dom du har en större lokal eller dyr utrustning rekommenderar vi att du tecknar Företag Studio

I våra företagsförsäkringar erbjuder vi en grundpremie till ett uppskattat egendomsskydd som anges i tabellen ovan. Om du uppskattar att värdet på din egendom överskrider grundskyddet meddela oss detta när du tecknar försäkringen så att du inte är underförsäkrad. Kontakta alltid oss vid nytecknanade så ger vi dig ett prisförslag. 

Egendom & Ansvar 1 000 kr

Avbrott i verksamhet 24 timmars karens

Rättsskyddsskador 10 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Tjänsteresa, rättsskydd 20 % av kostnaderna, lägst 0,2 pbb

Tjänsteresa, övrigt, ingen självrisk

Försäkringsbeloppet ska motsvara den sammanlagda kostnaden för att återställa den försäkrade egendomen.

Försäkringsbeloppen beräknas enligt följande:

Maskinerier/inventarier

 • Vad det kostar att köpa allting nytt idag.

Varor

 • För unika objekt (konstverk eller liknande) förväntat försäljningsvärde minus eventuella provisioner.
 • För övriga varor vad det kostar att återanskaffa dem.

Kamera- och teknik

Nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny och som är högst;

 • ett år för dator, mobiltelefon, iPad och liknande
 • tre år för digital foto-/filmutrustning (digitala hus, - bakstycken och - kompaktkameror)
 • fem år för analog foto-/filmutrustning (d.v.s. allt övrigt)

Dagsvärdet för utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående.

Läs hela texten

I respektive skyddsklassvillkor finns en checklista och en åtgärdsplan för hur du gör din lokal säkrare. Vilken skyddsklass som gäller dig framgår av försäkringsbeviset. Är du osäker eller har frågor kontakta kundservice

Skyddsklass 1

Villkoret innebär i korthet:

Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).

 • Stabil ytterdörr
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar

Skyddsklass 2

Villkoret innebär i korthet:

 • Golv, väggar och tak skall ge ett godtagbart skydd mot inbrott (d.v.s. innerväggar med bara reglar, isolering och gips-/byggplattor godtas ej).
 • Stabil ytterdörr.
 • Godkänd låsenhet på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Låsning eller igenskruvning av (eller inkrypningsskydd) lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Skyddsklass 3

Villkoret innebär i korthet:

 • Vägg mot annat utrymme (granne, korridor etc) inte får vara av innerväggstyp (reglar, isolering och gips-/byggplattor).
 • Stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler/pansarglas) för eventuell glasruta.
 • Dörr av trä eller lättmetall som inte vätter mot allmän trafikerad plats skall vara plåtförstärkt.
 • Två (2) godkända låsenheter på alla ytterdörrar.
 • Dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt, vid lås) på trä- och lättmetalldörrar
 • Bakkantssäkring i utåtgående dörrar.
 • Inkrypningsskydd (galler etc.) för alla lågt belägna fönster (< 4 m över mark/ståplan).

Inbrottslarmanläggning (Larmklass 2)

Samtliga Företags- och Egendomsförsäkringar kan innebära larmkrav. Detta sker vid höga försäkringsbelopp (normalt högre än 1 Mkr i lokalen) och/eller som kompensation för brister i det mekaniska inbrottsskyddet, exempelvis för att kompensera en dålig vägg.
Larmkravet innebär i korthet:

 • Godkänd larmutrustning
 • Godkänd installatör
 • Godkänd larmcentral
 • Övervakad ledning eller GSM
 • Minst årlig revision

Avtalstid

Försäkringen gäller från tecknandet fram till angiven årsförfallodag, därefter förnyas försäkringen på årsbasis. Årsfakturan skickas ut i april.

Betalning

Du väljer själv det betalningssätt som passar dig. Premien betalas i första hand årsvis. Men du kan också välja halvår, kvartal eller månadsvis. Det sista kräver dock autogiro.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om du inte säger upp det. Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Servicekort

Ditt servicekort för Tjänstereseförsäkringen hittar du här.

Skadeanmälan / Försäkringsnummer

Alla skador inklusive avbeställningar anmäls direkt till försäkringsgivaren Gouda här. Ange försäkringsnummer 30612921.

Akuta ärenden

Är ditt ärende akut anmäls det till Gouda Alarm +45 69 66 10 10 alternativt alarm@gouda.dk

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Företagsförsäkringen är försäkringsbolaget Ålands Försäkringar Ab.

Rådgivarinformation

I bilagan nedan kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Informationsblad SPICAB