• Flygansvar
 • Egendomsförsäkring
 • Flyg-Vidare-Försäkring

Drönarförsäkring

I samarbete med försäkringsbolaget Svedea kan Gefvert, förutom Flygansvar, även förmedla en Egendomsförsäkring för drönaren vilken även gäller under flygning.

 • Flygansvar
 • Egendomsförsäkring
 • Flyg-Vidare-Försäkring

Om du ska arbeta i närheten av en flygplats behöver du även ett tillfälligt tillstånd från flygtrafikledningen. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Egendomsförsäkringen kan kompletteras med vår Flyg-Vidare-Försäkring. 

​1 prisbasbelopp (pbb) 2022 är 48 300 kr.

Boka rådgivning

Ansvarsförsäkring
Egendomsförsäkring
Flyg-vidare-försäkring

Premie

Årspremien för ansvarsförsäkringen varierar beroende på vilken kategori din drönare hamnar i.

Kategori 1 - 7 kg årspremie 1 400 kr
Kategori 2 - 50 kg årspremie 1 895 kr

Som ensam pilot kan man ha flera drönare i samma kategori och fortfarande bara betala en årspremie men är det två piloter med två drönare eller flera så betalar man för två premier.

Försäkringsbelopp Ansvarförsäkring

750 000 Särskilda Dragningsrätter (SDR), vilket motsvarar drygt  9 650 000 SEK.

Försäkringsbelopp Egendomsförsäkring

Försäkringsbeloppet skall motsvara drönaren nyanskaffningsvärde.

Premien är beroende på försäkringsbelopp, omfattning och vald självrisk.

 

Självrisk

Ansvarsförsäkringen

Personskada 0 kr
Egendomsskada 1 000 kr

Allrisk

10 % av skadekostnaden, lägst 2 000 kr.

Flyg-vidare

Går under Allriskens självrisk

 

Försäkringen gäller för skador på försäkrad egendom.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom (allriskförsäkring). Vilket belopp försäkringen täcker framgår av offerten eller av försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

Vad är försäkrat och vilken ersättning lämnas? 

Försäkringen omfattar drönare med utrustning som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset och gäller med angivna försäkringsbelopp. Skada på drönare eller delar till drönare och/eller kamera inklusive utrustning värderas till kostnaden för återställandet, dock högst enligt nedan.

Drönare eller delar till drönare Ersättning i procent av och kamera med utrustning nyanskaffningsvärdet

Ålder i månader
< 12 månader 100 %
12 – 18 månade 80 %
18 – 24 månader 70 %
24 – 36 månader 50 %
> 36 månader 20 %

Vad finns det för undantag och begränsningar i försäkringen?

Försäkringen gäller inte för skada genom

 • översvämning,
 • fukt, röta, mögel eller svamp – som ej beror på plötslig och oförutsedd utströmning av vätska från ledningssystem med därtill anslutna anordningar,
 • erosion, ljus och biologisk inverkan,
 • skadedjur och insekter,
 • sprängningsarbete,
 • bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.

Försäkringen gäller inte heller för skada

 • som kan ersättas av garanti eller avtal,
 • som består i förslitning, förbrukning, utmattning eller korrosion (till exempel rost eller frätning), som består i självförstörelse, till exempelvis självsprickor, vittring, färg- eller formförändring, betingad av bearbetning, reparation eller rengöring,
 • då egendomen är utlånad, utleasad eller uthyrd, ej heller överlämnad till annan för försäljning eller belåning,
 • som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering.

Vilka säkerhetsföreskrifter måste följas?

För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som du måste följa för att försäkringen ska gälla. Om du har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer din ersättning att minskas. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen till och med helt utebli.

Exempel på säkerhetsföreskrifter:

 • Du som försäkringstagare ska se till att föreskrifter som meddelas i lag eller förordning i syfte att förhindra eller begränsa skada följs. Exempelvis Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (UAS) (TSFS 2009:88). Även föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande ska följas.
 • När egendomen inte nyttjas ska den förvaras på ett betryggande sätt så att risk för stöld minimeras.
 • Egendomen får inte lämnas i obevakat fordon eller flygas när risk för skada är uppenbar på grund av väderleksförhållandet.
 • Vid transport av egendom ska egendomen emballeras, packas och stuvas på ett lämpligt sätt. Vid kortare uppehåll ska fordon vara låst och fönster vara stängda.

Vad är självrisken vid skada?

Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken framgår av offerten eller av försäkringsbrevet.

Tillägg

Flyg-Vidare-Försäkring

Egendomsförsäkringen kan kompletteras med vår Flyg-Vidare-Försäkring. 

Försäkringen ersätter kostnader för hyra av drönare i det fall den försäkrade drönaren drabbas av en ersättningsbar egendomsskada och inte kan användas i verksamheten. Ersättning lämnas under högst en månad och du väljer mellan 10 000 kr, 20 000 kr och 30 000 kr i försäkringsbelopp. Självrisken är gemensam med egendomsförsäkringen.

Läs hela texten

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av den försäkrade på grund av en sak- eller personskada. Försäkringen omfattar både kostnader för utredning och ersättning av eventuellt skadestånd.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Vid miljöskada gäller försäkringen för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft. Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige, om inget annat anges i offerten/försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller för den skadeståndsskyldighet som enligt Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart kan åläggas ägare eller brukare i fråga om sådan person- eller egendomsskada som tillfogas person eller egendom som inte befordras med drönaren.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är en direkt följd av sådan personeller sakskada. Försäkringen gäller även, med begränsade belopp, för skadeståndsskyldighet till följd av

 • miljöskada vid tillfälligt fel

Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga självrisken åtar vi oss att: 

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra den försäkrades talan vid rättegång och därvid betala de rättegångskostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan
 • betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge.

Hur hög kan ersättningen bli?

Försäkringsbeloppet anges i offerten eller i försäkringsbrevet.

Vad finns det för undantag i försäkringen?

Försäkringen gäller bland annat inte för:

 • ren förmögenhetsskada, det vill säga ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada
 • skada på försäkrads egendom
 • skada på på bogserat föremål
 • skada som uppkommit som följd av utspridning av fasta eller flytande ämnen
 • skada orsakad under självorsakad berusning eller annan drogpåverkan
 • skada som var möjlig att förutse
 • krav mellan två parter som täcks av samma försäkring.

Vad är självrisken vid skada?

Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken framgår av offerten/försäkringsbrevet.

Läs hela texten

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

Gefvert är försäkringsförmedlare av Svedeas Flygansvars och Egendomsförsäkring för drönare. Svedea utfärdar försäkringsbevisen men som kund behöver du endast ha kontakt med Gefvert kundservice.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, Org.nr 516402-6345, filial till HDI Global Specialty SE, med säte i Tyskland, HRB 211924, genom Svedea AB.

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare