• Avbeställningsskydd
 • Medförsäkra familjen
 • Anpassningsbar

Reseförsäkringar

Gefvert erbjuder en tjänstereseförsäkring som kan anpassas såväl till det lilla som det medelstora företaget. Den inkluderar ett generöst avbeställningsskydd samt möjligheten att medförsäkra familjen under resa. Försäkringen har inga inskränkningar vad avser hur stor andel av resdagarna som får företas utanför Sverige.

 • Avbeställningsskydd
 • Medförsäkra familjen
 • Anpassningsbar

​1 prisbasbelopp (pbb) 2019 är 46 500 kr.

Medlem i något av våra förmånsberättigade förbund?
B) Sjukvårdskostnader vid olycksfall och/eller akut sjukdom. Högsta ersättning per skadetillfälle.
30 000 Euro

Med vårdkostnader avses

 • läkarvård
 • sjukhusvård
 • läkemedel, behandling och hjälpmedel som har ordinerats av behörig läkare

Med akut sjukdom menas en kroppslig sjuklig förändring som drabbar den försäkrade under försäkringstiden, alltså inte befintliga medicinska tillstånd eller kroniska sjukdomar. Ersättning lämnas dock om det rör sig om enmedicinskt sett oväntad akut försämring av hälsotillståndet.
Den akuta försämringsfasen anses vara över då tillståndet stabiliserats, även om behandlingen fortgår.

Efter bedömning med av försäkringsgivaren anlitad läkare har försäkringsgivaren rätt att begära att den försäkrade reser till Norden för fortsatt behandling. Om den försäkrade inte följer
försäkringsgivarens beslut kan detta medföra att ersättningen för vårdkostnader minskas eller helt uteblir.

Drabbas den försäkrade av akuta tandbesvär under resan lämnas endast ersättning för temporär akut behandling som måste utföras av tandläkare utanför hemorten. Skadas den försäkrades tänder vid ett olycksfall kan dessutom ersättning lämnas för behandling som utförs av tandläkare på hemorten.

C) Olycksfallsskada

Råkar den försäkrade ut för olycksfall och olycksfallet leder till invaliditet överstigande 5 %, eller dödsfall, lämnas ersättning i form av invaliditetsersättning eller dödsfallsersättning.

Vid dödsfall
150 000 SEK
Vid invaliditet
600 000 SEK
D) Rättsskyddsförsäkring
2 pbb*

Undantaget är sådana ombudskostnader som den försäkrade kan få täckta från annat håll. Detta gäller sådana tvister den försäkrade blivit inblandad i i sin egenskap av privatperson.

E) Ansvarsförsäkring
25 pbb*

Vid skadeståndskrav
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av ansvarsskyddet åtar sig försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att:

 • utreda om skadeståndsansvar föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra den försäkrades talan vid rättegång och därvid
 • betala rättegångskostnader som den försäkrades åsamkats och som denne inte kan få ut av motpart eller annan
 • betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt
F) Resgods
40 000 SEK
 • För incheckat/polletterat gods är ersättningen begränsad till 20 000 kr per kolli.
 • För kontanter är ersättningen begränsad till 1 000 kr om uttagskvitto eller motsvarande inte kan visas upp.
 • Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada eller förlust av egendomen.
Per incheckat/polletterat kolli dock högst
20 000 SEK
Varav stöldbegärlig egendom högst
20 000 SEK
Kontanter högst
5 000 SEK
Värdehandlingar högst
10 000 SEK
Allmänna villkor
Villkor Ferlin Reseförsäkring 1
Särskilda villkor

En reseförsäkring för dig som bor i Norden och ska på långresa och avser att stanna borta längre än hemförsäkringsskyddet eller om du redan är utomlands och är utan reseförsäkring.

För moment B, E & F: 500 SEK

För moment D: 500 SEK + 10 % of additional cost

14 dagar: 1 400 kr

1 månad: 2 123 kr

2 månader: 3 185 kr

3 månader: 4 033 kr

4 månader: 4 882 kr

6 månader: 6 579 kr

9 månader: 9 021 kr

12 månader: 10 612 kr

Försäkringstagare fyllda 70 men ej 75 år: 150 % av ovanstående

Försäkringstagare fyllda 75 men ej 80 år: 200 % av ovanstående

Avtalstid

Försäkring kan tecknas för resa avsedda att vara under högst ett år om inte annat särskilt avtalas.

Försäkringen gäller under den tid som står i försäkringsbeviset, under förutsättning att premien betalas i tid enligt fakturans ”Sista betalningsdag”.

Om så behövs kan försäkringstiden tidigare- eller senareläggas utan kostnad.

Betalning

Betalning sker i förskott och betalas vid ett tillfälle.

Om något skulle hända under din resa ska skadan anmälas till Gefvert.

Vid akut skada kontakta Falck Global Assistance (24 h service) (sjukdom/olycka). Ha ditt försäkringsnummer till hands, det hittar du på faktura eller försäkringsbevis.

Telefon: + 46 (0)8 587 717 17

Mail: fga@se.falck.com