• Kan tecknas även under pågående resa
 • Kan gälla t o m 79 års ålder

Reseförsäkring Långresa Världen

På grund av covid-19 har vi för tillfället teckningsstopp för denna försäkring.

 • Kan tecknas även under pågående resa
 • Kan gälla t o m 79 års ålder

För dig som bor i Norden och ska på långresa eller om du redan är utomlands och är utan reseförsäkring.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2021 är 47 600 kr.

B) Sjukvårdskostnader vid olycksfall och/eller akut sjukdom. Högsta ersättning per skadetillfälle.
30 000 Euro

Med vårdkostnader avses

 • läkarvård
 • sjukhusvård
 • läkemedel, behandling och hjälpmedel som har ordinerats av behörig läkare

Med akut sjukdom menas en kroppslig sjuklig förändring som drabbar den försäkrade under försäkringstiden, alltså inte befintliga medicinska tillstånd eller kroniska sjukdomar. Ersättning lämnas dock om det rör sig om enmedicinskt sett oväntad akut försämring av hälsotillståndet.
Den akuta försämringsfasen anses vara över då tillståndet stabiliserats, även om behandlingen fortgår.

Efter bedömning med av försäkringsgivaren anlitad läkare har försäkringsgivaren rätt att begära att den försäkrade reser till Norden för fortsatt behandling. Om den försäkrade inte följer
försäkringsgivarens beslut kan detta medföra att ersättningen för vårdkostnader minskas eller helt uteblir.

Drabbas den försäkrade av akuta tandbesvär under resan lämnas endast ersättning för temporär akut behandling som måste utföras av tandläkare utanför hemorten. Skadas den försäkrades tänder vid ett olycksfall kan dessutom ersättning lämnas för behandling som utförs av tandläkare på hemorten.

C) Olycksfallsskada

Råkar den försäkrade ut för olycksfall och olycksfallet leder till invaliditet överstigande 5 %, eller dödsfall, lämnas ersättning i form av invaliditetsersättning eller dödsfallsersättning.

Vid dödsfall
150 000 SEK
Vid invaliditet
600 000 SEK
D) Rättsskyddsförsäkring
2 pbb*

Undantaget är sådana ombudskostnader som den försäkrade kan få täckta från annat håll. Detta gäller sådana tvister den försäkrade blivit inblandad i i sin egenskap av privatperson.

E) Ansvarsförsäkring
25 pbb*

Vid skadeståndskrav
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av ansvarsskyddet åtar sig försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att:

 • utreda om skadeståndsansvar föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra den försäkrades talan vid rättegång och därvid
 • betala rättegångskostnader som den försäkrades åsamkats och som denne inte kan få ut av motpart eller annan
 • betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala enligt gällande skadeståndsrätt
F) Resgods
40 000 SEK
 • För incheckat/polletterat gods är ersättningen begränsad till 20 000 kr per kolli.
 • För kontanter är ersättningen begränsad till 1 000 kr om uttagskvitto eller motsvarande inte kan visas upp.
 • Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada eller förlust av egendomen.
Per incheckat/polletterat kolli dock högst
20 000 SEK
Varav stöldbegärlig egendom högst
20 000 SEK
Kontanter högst
5 000 SEK
Värdehandlingar högst
10 000 SEK

För moment B, E & F: 500 SEK

För moment D: 500 SEK + 10 % of additional cost

En reseförsäkring för dig som bor i Norden och ska på långresa och avser att stanna borta längre än hemförsäkringsskyddet eller om du redan är utomlands och är utan reseförsäkring.

14 dagar: 1 778 kr

1 månad: 2 696 kr

2 månader: 4 044 kr

3 månader: 5 121 kr

4 månader: 6 200 kr

6 månader: 8 355kr

9 månader: 11 457 kr

12 månader: 13 477 kr

Försäkringstagare fyllda 70 men ej 75 år: 150 % av ovanstående

Försäkringstagare fyllda 75 men ej 80 år: 200 % av ovanstående

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för denna reseförsäkring är Knif Trygghet Forsikring AS via Nordeuropa Försäkring AB.

Avtalstid

Försäkring kan tecknas för resa avsedda att vara under högst ett år om inte annat särskilt avtalas.

Försäkringen gäller under den tid som står i försäkringsbeviset, under förutsättning att premien betalas i tid enligt fakturans ”Sista betalningsdag”.

Om så behövs kan försäkringstiden tidigare- eller senareläggas utan kostnad.

Betalning

Betalning sker i förskott och betalas vid ett tillfälle.

Om något skulle hända under din resa ska skadan anmälas till Gefvert.

Vid akut skada kontakta Falck Global Assistance (24 h service) (sjukdom/olycka). Ha ditt försäkringsnummer till hands, det hittar du på faktura eller försäkringsbevis.

Telefon: + 46 (0)8 587 717 17

Mail: fga@se.falck.com

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare