• För resa dit UD avråder helt
 • Individuell bedömning av risk
 • Oroligt resmål, t o m krigsområde

Utökad tjänstereseförsäkring för resor dit UD avråder för alla resor

Sidan är under uppdatering.

 • För resa dit UD avråder helt
 • Individuell bedömning av risk
 • Oroligt resmål, t o m krigsområde

Gefverts utökade tjänstereseförsäkring är en unik försäkringsprodukt för dig som ska resa tillfälligt till ett oroligt resmål där Utrikesdepartementet avråder för alla resor. Försäkringen kan till och med tecknas för ett krigsområde och innehåller moment som flygolycksfall och krigsrisker, invaliditets- och dödsfallsersättning, krisförsäkring och överfallsskydd. 

Ska du resa och arbeta i ett land som UD avråder helt att resa till gör Gefvert alltid individuella bedömningar av risksituationen. En vanlig tjänstereseförsäkring är alltid helt undantagen för dessa resmål, kontakta Gefvert i så god tid som möjligt före avresa för att teckna.

1 prisbasbelopp (pbb) 2024 är 57 300 kr.

Läs mer på UDs hemsida: Resor UD avråder 

Boka rådgivning

Privat resgods
1 pbb

Resgodsskydd
Försäkringen gäller för egendom (resgods), inklusive stöldbegärlig egendom* och resehandlingar*, som tillhör försäkrad eller som han hyrt eller lånat i Sverige och som medförts på resan. Försäkringen gäller även för medhavda inventarier som tillhör arbetsgivaren, dock endast i den mån ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring eller annat avtal.

Resgodsförsening
Blir inskrivet resgods försenat mer än 8 timmar efter beräknad ankomst till resmål utanför Sverige betalas ersättning för nödvändiga och skäliga extrakostnader.

 

Företagsegendom
2 pbb
Varav datorer
1 pbb
Varav annat stöldbegärligt
0,5 pbb
Privata kontanter
0,3 pbb
Företagets kontanter
0,4 pbb
Värdehandlingar
0,5 pbb
Resgodsförsening
0,1 pbb

Resgodsskydd
Försäkringen gäller för egendom (resgods), inklusive stöldbegärlig egendom* och resehandlingar*, som tillhör försäkrad eller som han hyrt eller lånat i Sverige och som medförts på resan. Försäkringen gäller även för medhavda inventarier som tillhör arbetsgivaren, dock endast i den mån ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring eller annat avtal.

Resgodsförsening
Blir inskrivet resgods försenat mer än 8 timmar efter beräknad ankomst till resmål utanför Sverige betalas ersättning för nödvändiga och skäliga extrakostnader.

 

Läke- och resekostnader
Nödvändiga kostnader
Reseavbrott
Nödvändiga kostnader

Om försäkrad tvingas avbryta tjänsteresan tidigare än beräknat, på grund av att nära anhörig i Sverige blir allvarligt sjuk eller råkar ut för olycksfall och läkare bedömer tillståndet som livshotande, lämnas ersättning för:

- nödvändiga och skäliga merkostnader för återresa med transportmedel i reguljär trafik till hemorten i Sverige

- rese- och/eller hotellkostnader som inte kan återbetalas från reseföretag, hotell eller liknande.

Ny utresa eller ersättningsresa
Om försäkrad tvingas avbryta tjänsteresan tidigare än beräknat på grund av sjukdom eller olycksfall och kan den försäkrade enligt behörig läkares utlåtande inte utföra sitt arbete, lämnas ersättning för:

- ersättarens resa (tur- och returbiljett) om arbetsgivaren av affärsmässiga skäl måste ersätta den försäkrade med annan person.

Krisförsäkring
10 behandlingar

Försäkringen tillhandahåller kristerapi för försäkrad som under tjänsteutövning råkar ut för någon av nedanstående händelser och detta medför en akut psykisk kris.

 • Rån, överfall eller hot
 • Olycksfall
 • Brand, explosion eller inbrott på arbetsplats
 • Trafikolycka.

Försäkringen omfattar kristerapi (psykologkonsultation) begränsad till tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada. Tiden under vilken behandling tillhandahålls är begränsad till 12 månader från skadetillfället.

Behandling sker hos legitimerad psykolog vilken före behandling skall godkännas av Försäkringsgivaren.

Invaliditet/dödsfall i samband med olycksfall:

Försäkringen gäller för olycksfallskada och omfattar ersättning

- vid bestående nedsättning av kroppsfunktion (medicinsk invaliditet)

- då arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 % till följd av skadan (ekonomisk invaliditet)

- vid dödsfall.

Bedömning av invaliditetsgraden sker enligt reglerna för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas istället ersättning beräknad efter den medicinska invaliditetsgraden om detta leder till högre ersättning.

Ekonomisk invaliditet
10 pbb
Medicinsk invaliditet
10 pbb
Dödsfall
6 pbb
Ansvar
5 000 000 kr

Ansvarsskyddet gäller för den försäkrade som privatperson i egenskap av resenär utanför Norden. Försäkringen gäller när någon kräver att den försäkrade skall betala skadestånd för person- eller sakskada som inträffat under försäkringstiden.


Skada på förhyrd lokal
Försäkringsgivaren betalar ersättning för skada på hotellrum eller annan hyrd bostad utanför hemorten samt inventarier däri, dock endast i den mån skadan inte kan ersättas genom annan försäkring.

Om försäkrad krävs på ersättning för en skada som kan omfattas av försäkringen åtar sig Försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att:

- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger

- förhandla med den som kräver skadestånd

- föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs eller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan

- betala det skadestånd den försäkrade är skyldig utge.

Överfallsskydd
6 pbb

Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld om brottet begåtts av person som den försäkrade ofrivilligt kommit i kontakt med.

Rättsskydd
5 pbb

Försäkringen gäller för försäkrad privatperson i egenskap av resenär utanför Norden.
Försäkringen gäller för tvist som kan prövas i tingsrätt eller som efter prövning där kan prövas av hovrätt eller Högsta Domstolen, eller motsvarande domstol utomlands.


Anmärkning Försäkringen gäller alltså inte för brottmål och inte heller för tvist som endast kan prövas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar.

Gefvert erbjuder en tjänstereseförsäkring för dig med ett tillfälligt behov. Framför allt om du måste resa dit UD helt eller delvis avråder från, till och med krigsområde.

För dig som ska resa i tjänsten

Gefverts utökade tjänstereseförsäkring är unik för dig som ska resa i ett land som UD avråder ifrån. Försäkringen innehåller moment som flygolycksfall och krigsrisker, invaliditets- och dödsfallsersättning, krisförsäkring och överfallsskydd.

Individuell bedömning 

Vid resor till länder som UD avråder ifrån gör vi alltid individuella bedömningar på risksituationen. Kontakta Gefvert kundservice då du har läst igenom informationen.

Läs hela texten

Premien bygger på en individuell riskbedömning och priset baseras på vilken nivå UD avråder och betalas per dag under resa. Samt att en grundpremie tas ut.

Grundpremie

UD avråder helt från resa

UD avråder från ej nödvändig resa

Övriga länder/områden

Flygolycksfall

Försäkringen gäller under flygning, bara när försäkrad är passagerare på nationalitetsbetecknat luftfartyg. Till passagerare räknas endast person ombord som inte har eller utför uppdrag i samband med framförandet av flygplanet eller servicen ombord.

Krigsskador

Vistas den försäkrade i eller reser till område som drabbats av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror gäller försäkringen under förutsättning att av Försäkringsgivaren begärd och av riskökningen betingad högre premie betalats.

Blir den försäkrade sjuk eller råkar ut för olycksfall lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader enligt nedanstående bestämmelser.

 • Sjukvård
 • Tandvård
 • Intyg och andra handlingar
 • Resekostnader - för att få sjukvård eller tandvård lokalt
 • Merkostnader för hemresa – efter bedömning av behörig läkare.
 • Hemtransport av avliden - om den försäkrade avlider utanför hemorten i Sverige
 • Begravning utomlands
 • Nära anhörigas resa till svårt sjuk eller avliden

Vid sjukdom lämnas endast ersättning för sådana kostnader som avser vård och behandling inom 60 dagar från första läkarbesöket. Vid olycksfall är ersättningstiden maximerad till tre år från olycksfallet.

Ersättning lämnas för:

 • Skada på eller förlust av medfört resgods orsakad av plötslig och oförutsedd händelse eller merkostnader som uppstår som en direkt följd av en ersättningsbar skada.

Sådana merkostnader kan vara kostnader för spärrning av konto-, bank- eller kredit kort, resekostnader för polisanmälan eller annan liknande kostnad

Ansök till Gefvert kundservice genom att skicka in följande uppgifter via mail:


 • Resmål
 • Datum
 • Eventuellt Firmanamn
 • Fakturaadress
 • Mobiltelefon dagtid
 • E-post
 • Namn, fullständigt namn på resenären

gefvert@soderbergpartners.se

Servicekort

Ditt servicekort för Tjänstereseförsäkringen hittar du här.

Skadeanmälan / Försäkringsnummer

Alla skador inklusive avbeställningar anmäls direkt till försäkringsgivaren Gouda här. Ange försäkringsnummer 30612921.

Akuta ärenden

Är ditt ärende akut anmäls det till Gouda Alarm +45 69 66 10 10 alternativt alarm@gouda.dk

Avtalstid

Försäkring kan tecknas för resa avsedd att vara under högst ett år om inget annat särskilt avtalas.

Försäkringen gäller under den tid som står i försäkringsbeviset, under förutsättning att premien betalas i tid enligt fakturans Sista betalningsdag.

Om så behövs kan försäkringstiden tidigare- eller senareläggas utan kostnad.

Betalning

Betalning sker i förskott och betalas vid ett tillfälle.

Ångerrätt

Du har 30 dagars ångerrätt vid nyteckning av försäkring. Ångerfristen räknas från den dag du får hem försäkringsbeviset. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring så får du tillbaka den inbetalade premien.

Uppsägning av försäkring

Du kan när som helst säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid räknat från den dagen Gefverts kundservice har fått in uppsägningen. Din resterande premie för premieperioden blir då återbetald.

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för Gefverts Utökad Tjänstereseförsäkring är Gouda.

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare