• Kan tecknas även under pågående resa
  • Kan gälla t o m 79 års ålder

Reseförsäkring för resa i Norden

På grund av covid-19 har vi för tillfället teckningsstopp för denna försäkring.

  • Kan tecknas även under pågående resa
  • Kan gälla t o m 79 års ålder

En reseförsäkring för dig som vill resa i Norden och inte behöver visum.

​1 prisbasbelopp (pbb) 2021 är 47 600 kr.

B) Sjukvårdskostnader vid olycksfall och/eller akut sjukdom. Högsta ersättning per skadetillfälle.
30 000 euro

Med vårdkostnader avses

  • läkarvård
  • sjukhusvård
  • läkemedel, behandling och hjälpmedel som har ordinerats av behörig läkare

Med akut sjukdom menas en kroppslig sjuklig förändring som drabbar den försäkrade under försäkringstiden, alltså inte befintliga medicinska tillstånd eller kroniska sjukdomar. Ersättning lämnas dock om det rör sig om enmedicinskt sett oväntad akut försämring av hälsotillståndet.
Den akuta försämringsfasen anses vara över då tillståndet stabiliserats, även om behandlingen fortgår.

Efter bedömning med av försäkringsgivaren anlitad läkare har försäkringsgivaren rätt att begära att den försäkrade reser till Norden för fortsatt behandling. Om den försäkrade inte följer
försäkringsgivarens beslut kan detta medföra att ersättningen för vårdkostnader minskas eller helt uteblir.

Drabbas den försäkrade av akuta tandbesvär under resan lämnas endast ersättning för temporär akut behandling som måste utföras av tandläkare utanför hemorten. Skadas den försäkrades tänder vid ett olycksfall kan dessutom ersättning lämnas för behandling som utförs av tandläkare på hemorten.

C) Olycksfallsskada

Råkar den försäkrade ut för olycksfall och olycksfallet leder till invaliditet överstigande 5 %, eller dödsfall, lämnas ersättning i form av invaliditetsersättning eller dödsfallsersättning.

Vid dödsfall
40 000 SEK
Vid invaliditet
Finns ej
F) Resgods
40 000 SEK

Försäkringen gäller endast för den egendom som medförts på, eller införskaffats under, resan för resans ändamål.

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada eller förlust av egendomen.

Per incheckat/polletterat kolli dock högst
20 000 SEK
Varav stöldbegärlig egendom högst
20 000 SEK
Kontanter högst
5 000 SEK
Värdehandlingar högst
10 000 SEK

Avtalstid

Försäkring kan tecknas för resa avsedda att vara under högst ett år om inte annat särskilt avtalas.

Försäkringen gäller under den tid som står i försäkringsbeviset, under förutsättning att premien betalas i tid enligt fakturans ”Sista betalningsdag”.

Om så behövs kan försäkringstiden tidigare- eller senareläggas utan kostnad.

Betalning

Betalning sker i förskott och betalas vid ett tillfälle.

Om något skulle hända under din resa ska skadan anmälas till Gefvert.

Vid akut skada kontakta Falck Global Assitance  (24 h service) (sjukdom/olycka). Ha ditt försäkringsnummer till hands.
Telefon: + 46 (0)8 587 717 17

En besöks-/reseförsäkring för dig som bor utanför Norden men inte behöver visum för att besöka de nordiska länderna. Den kan också användas av dig som redan är här och avser förlänga ditt visum och som ännu inte fyllt 80 år. 

Denna försäkring ger dig ett bra skydd på din resa om du behöver sjukvård eller ditt resgods blir skadat/försvinner.

För moment F: 500 kr

Övriga moment: 0 kr

Försäkringsförmedlare

Gefvert är inte ett försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. 

Som försäkringsförmedlare ger vi råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag å kundens vägnar. Vår rådgivning sker genom en noggrann analys av försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att ni ska få den försäkring som tillgodoser era behov och önskemål. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare utan kan fokusera på att förmedla försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag för att säkerställa att de försäkringsbolag vi samarbetar med levererar högsta kvalitét. Som kund sker all din hantering av försäkringen via Gefvert.

Gefvert är en del av Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, organisationsnummer 556707-7648, vilket också är Gefverts tillståndsbolag. Söderberg & Partners Insurance Consulting AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar bolaget på finansmarknaden.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för denna reseförsäkring är Knif Trygghet Forsikring AS via Nordeuropa Försäkring AB.

Premie

14 dagar: 1 973 kr

1 månad: 3 289 kr

2 månader: 4 932 kr

3 månader: 6 248 kr

4 månader: 7 564 kr

6 månader: 10 192 kr

9 månader: 13 975 kr

12 månader: 16 440 kr

För försäkrade mellan 70 och 75 år: 150 % av ovanstående

För försäkrade mellan 75 och 80 år: 200 % av ovanstående

I bilagan "Viktig information om din rådgivare" kan du läsa mer om Gefverts tillståndsbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Viktig information om din rådgivare